MJÖRNS ÅNGBÅTSFÖRENING

Dokumentationen av verksamhetsberättelser upphör på denna sida fr.o.m 2008

Här finns föreningens egen hemsida!

Länk till min privata sida om:    S/S HERBERT  ALINGSÅS

S/S Herbert drar "mosser" = timmerflottar en solig sommardag

Du är väl med i S/S HERBERTS Fanclub?

200:-  för ett helt år och många tillfällen att

hjälpa till med drift och underhåll.

Herbert byggdes redan 1905 på Eriksberg, men är i skick som ny, tack vare föreningensmedlemmarnas  intresse och kunskaper.

 

 

 

 

Mjörns Ångbåtsförening

Alingsås

 

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2007

 

ÅRSMÖTE

Årsmötet hölls den 28/2 på MMS-varvet. Stadgeenliga ärenden föredrogs. Därefter serverades kaffe kakor och tårta i gammal god stil. Avslutningsvis informerade Reinhardt Grosch  engagerat om byggandet av kopian av Erik Nordevall i Forsvik.

 

ORGANISATION

2007-12-31 hade föreningen  255 medlemmar – en ökning med  12 tack vare fortsatt aktivt rekryteringsarbete.

 

Styrelsen har bestått av:

Ordförande:                        Dan Serneke                      

Kassör:                                Bror Nilsson

Sekreterare:                         Hans Brage

                                              David Ivarsson

                                              Evert Andersson

Suppleanter:                        Ingemar Carlsson

                                              Bert Kilander

                                              Greger Sandberg

  

Medlemsmöten har hållits i form av arbetsmöten måndagskvällar året om.

Styrelsemöten har hållits: 10/1, 7/2, 7/3, 4/4, 2/5, 5/9, 10/10, 7/11 och 5/12.

 

SEGLATIONSSÄSONGEN

 Antalet turer på Mjörn blev ungefär som tidigare år. Totalt transporterades 533 passa­gerare under 27 turer. 17 av dessa var bokade turer, övriga enligt turlista . Några turer fick utgå från snökajen på grund av för högt vattenstånd.

 

S/S HERBERT

 Vanliga inspektioner av ångpannan gjordes före seglationssäsongen. Maskinöversyn har gjorts under våren och efter säsongen p.g.a. dålig funktion på lubrikator och kolvringsglapp. Under hösten skedde torrsättning för bottenmålning och inspektion av Sjöfartsverket - inga anmärkningar. Under året har fem nya maskinister utbildats i föreningens regi och godkänts efter examination på Chalmers Sjösäkerhetscentrum.

 

VARVET

En allmän uppsnyggning av varvsområdet har skett. Dessa arbeten planeras fortsätta 2008 Erosionsskada efter vinterns översvämning har åtgärdats.

En omfattande inre renovering av klubbstugan har fortsatt. Brandskyddet har setts över i samtliga lokaler och kommer att dokumenteras i särskild pärm. Brandskyddsövningar planers för 2008.

Luftvärmepump har installerats i verkstaden och kommer förhoppningsvis att bidraga till att minska våra elkostnader.

 

REPUBLIKEN RISÖN

MÅF har även i år haft en ministerpost i Republiken Risön. Efter seglationssäsongens slut 2006 bogserades Risöbryggan bryggan åter ”hem”. Då konstaterades att bryggan var i så dåligt skick att den måste ersättas med en ny (fast konstruktion). Beslut om detta finns nu i Risöregeringen. S/S Herbert brukar transportera såväl honoratiores som betalande passagerare till storstämman på Risö. Tilläggning kunde ske med avfendring mot bergssidan. 

 

MJÖRNS SJÖKORTSFÖRENING

MÅF har även under 2007 deltagit aktivt i MSF´s arbete. Samarbetet med Alingsås Sportfiskeförening med utprickningen fortsatte.

 

KRAVMÄRKNING

Alingsås kommun arbetar aktivt för att förebygga drogmissbruk och främlingsfientlighet och för mångfald, jämställdhet och demokratiska arbetsformer. MÅF ställer sig bakom dessa strävanden och har därför under året arbetat efter de riktlinjer som styrelsen och tidigare årsmöten antagit. Kontakter har tagits med ansvariga för gymnasieskolans tekniska grenar för att engagera intresserade ungdomar. Föredrag har hållits om ångteknik och skolklasser har fått medfölja på tur med Herbert och inbjudits att deltaga i föreningens aktiviteter.

 

UTBYTEN MED ANDRA FÖRENINGAR M.M.

En uppskattad gemensam utflykt till på Jönsholmen ordnades tillsammans med vår granne, Mjörns Motorbåtssällskap. Regelbundna informella kontakter och samarbete fortsatte framgångsrikt med MMS. Enstaka medlemmar från andra ångbåtsföreningar besökte oss och åkte med på turer. Föreningen har haft en representant i Anten-Mjörnbygdens Ekonomiska Förening och i en samarbetsgrupp för att utveckla ångbåtstrafiken i Mjörn, Anten och Stallaholm(Nossebro). Gemensamma ansökningar om bidrag till bl. a. byggandet av brygganläggningar kommer att göras för att möjliggöra intressanta turalternativ. Ett medlemsblad, ”MÅFen” har getts ut två gånger under året och visat sig vara uppskattat.

 

EKONOMI

Se bifogade rapport!

 

TILL SLUT:

Ett stort tack till alla, som på ett eller annat sätt gjorde verksamhetsåret 2007 till ytterligare ett fram­gångsrikt år för föreningen! Många har aktivt bidragit och lagt många timmar på alla de arbetsuppgifter som finns för att hålla vår verksamhet igång.

 

 

På styrelsens vägnar:

 

 

Dan Serneke

Ordförande


 

Mjörns Ångbåtsförening Alingsås

 

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2006

 

ÅRSMÖTE

Årsmötet hölls den 22/2 på MMS-varvet. Stadgeenliga ärenden föredrogs. Därefter serverades kaffe och jubileumstårta med anledning av att föreningen funnits i trettio år. Avslutningsvis visades en DVD, ”Sommaren med Herbert” som dokumenterar Herberts jubileumsresa 2005 till Dalsland.

 

ORGANISATION

2006-12-31 hade föreningen 243 medlemmar – en ökning med 44 tack vare fortsatt aktivt rekryteringsarbete.

 

Styrelsen har bestått av:

Ordförande:                        Dan Serneke                      

Kassör:                                Bror Nilsson

Sekreterare:                         Kaj Sigurdson

                                              David Ivarsson

                                              Hans Brage

Suppleanter:                       Greger Sandberg

                                              Bert Kilander

                                              Evert Andersson

  

Medlemsmöten har hållits i form av arbetsmöten måndagskvällar året om.

Styrelsemöten har hållits: 4/1, 1/2, 1/3, 5/4, 3/5, 6/9, 4/10, 1/11 och 6/12.

 

SEGLATIONSSÄSONGEN

 Antalet turer på Mjörn blev ungefär som tidigare år. Totalt transporterades 537 passa­gerare under 26 turer. 13 av dessa var bokade turer, övriga enligt turlista . En turlistetur fick problem på grund av för lågt vattenstånd och bristfällig muddring av Säveåns utlopp.

 

S/S HERBERT

 Vanliga inspektioner av ångpannan gjordes före seglationssäsongen. Kompletterande arbetena i skans och pentry har också utförts. Maskinöversyn har gjorts under våren och efter säsongen p.g.a. dålig funktion på lubrikator och kolvringsglapp. En redigerad dokumentation om Herberts jubileumsresa 2005 har färdigställts i DVD-format och gjorts allmänt tillgänglig. Föreningen har ännu ingen egen hemsida men på vår styrelseledamots, Bror Nilsson, hemsida finns foto och reseskildring tillgänglig: www.bxn.se/herbert2.htm

 

 Kulturhistorisk klassning av S/S Herbert gjordes vid en ceremoni (27/5) där en plakett överlämnades av representant från Statens Maritima Museer. Öppet varv hölls samtidigt med olika aktiviteter (t ex loppmarknad).

 

VARVET

En allmän uppsnyggning av varvsområdet har skett. Underhåll med målningsarbete har inletts och nedre båtskjulet har stöttats upp p.g.a. sättningsskador. Dessa arbeten planeras fortsätta 2007.

En omfattande inre renovering av klubbstugan har inletts. Brandskyddet har setts över i samtliga lokaler och kommer att dokumenteras i särskild pärm. Brandskyddsövningar planers för 2007.

 

REPUBLIKEN RISÖN

MÅF har även i år haft en ministerpost i Republiken Risön. Risöbryggan sågs över och transporterades ut på plats i början av säsongen. Efter seglationssäsongens slut bogserades bryggan åter ”hem”. Då konstaterades att bryggan nu är i så dåligt skick att den måste ersättas med en ny (fast konstruktion). Beslut om detta finns nu i Risöregeringen. S/S Herbert brukar transportera såväl honoratiores som betalande passagerare till storstämman på Risö. Av detta blev intet detta år pga. otjänligt väder. Storstämman fick därför hållas i Östboviks scoutstuga.

 

MJÖRNS SJÖKORTSFÖRENING

MÅF har även under 2006 deltagit aktivt i MSF´s arbete. Samarbetet med Alingsås Sportfiskeförening med utprickningen fortsatte.

 

KRAVMÄRKNING

Alingsås kommun arbetar aktivt för att förebygga drogmissbruk och främlingsfientlighet och för mångfald, jämställdhet och demokratiska arbetsformer. MÅF ställer sig bakom dessa strävanden och har därför under året arbetat efter de riktlinjer som styrelsen och tidigare årsmöten antagit. Kontakter har tagits med ansvariga för gymnasieskolans tekniska grenar för att engagera intresserade ungdomar. Föredrag har hållits om ångteknik och skolklasser har fått medfölja på tur med Herbert och inbjudits att deltaga i föreningens aktiviteter.

 

UTBYTEN MED ANDRA FÖRENINGAR M.M.

En uppskattad gemensam utflykt till på Jönsholmen ordnades tillsammans med vår granne, Mjörns Motorbåtssällskap. Regelbundna informella kontakter och samarbete fortsatte framgångsrikt med MMS. Enstaka medlemmar från andra ångbåtsföreningar besökte oss och åkte med på turer. Föreningen har haft en representant i Anten-Mjörnbygdens Ekonomiska Förening och i en samarbetsgrupp för att utveckla ångbåtstrafiken i Mjörn, Anten och Stallaholm(Nossebro). Gemensamma ansökningar om bidrag till bl. a. byggandet av brygganläggningar kommer att göras för att möjliggöra intressanta turalternativ. Ett medlemsblad, ”MÅFen” har getts ut två gånger under året och visat sig vara uppskattat.

 

EKONOMI

Se bifogade rapport!

 

TILL SLUT:

Ett stort tack till alla, som på ett eller annat sätt gjorde verksamhetsåret 2006 till ytterligare ett fram­gångsrikt år för föreningen! Ett särskilt tack till Bosse och Bega som lagt ned ett omfattande arbete på renoveringen av vår klubbstuga samt till alla medlemmar som aktivt bidrog till att rädda vår verkstad från en av de värsta översvämningar som inträffat (dec) i Säveån.

 

 

På styrelsens vägnar:

 

 

Dan Serneke

Ordförande

 


 

 

Mjörns Ångbåtsförening Alingsås 2005              

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2005

 

ÅRSMÖTE

Årsmötet hölls den 27/2 på MMS-varvet. Stadgeenliga ärenden föredrogs. Därefter vidtog jubileumsfestligheter med anledning av S/S Herbert år 2005 fyller 100 år. Herbert saluterades med skål, hurrarop, fyrverkeri och fick smeknamnet ”S/S Herbert af Mjörn”. Festmåltid och dans till Stolsbandet med allas vår kapten Peter Browall spelandes på s.k. elektrisk stol.

 

ORGANISATION

2005-12-31 hade föreningen 216 medlemmar – en markant ökning!

 

Styrelsen har bestått av:

Ordförande:                         Dan Serneke    

Kassör:                                Jonas Svantesson

Sekreterare:                         Kaj Sigurdson

Ledamöter:                          David Ivarsson,  Bror Nilsson    

                                                                

Suppleanter:                        Greger Sandberg, Bo Johansson, Hans Brage    

 

Medlemsmöten har hållits i form av arbetsmöten måndagskvällar under seglationssäsongen samt ons­dagskvällar resten av året. Fortsättningsvis gäller måndagskvällar som arbetsmöte året om.

Styrelsemöten har hållits 12/1, 2/2, 2/3, 6/4(?),4/5(?), 7/9(?), 5/10(?), 9/11 och 7/12.

 

SEGLATIONSSÄSONGEN

Sommaren 2005 blev en speciell seglationssäsong för S/S Herbert. Hundraårsjubileet firades med ett besök i de gamla hemmavattnen i Dalsland/Värmland. En jubileumskommitté lade stort arbete på att genomföra detta. Antalet turer på Mjörn blev färre än tidigare år. Totalt transporterades dock 265 passa­gerare under 13 turer. 8 av dessa var bokade turer, övriga enligt turlista inklusive Risödagen.   En turlistetur fick ställas in på grund av för lågt vattenstånd och bristfällig muddring av Säveåns utlopp. Under vistelsen i Lennartsfors kördes turer med sammanlagt 186 passagerare – således totalt under året 451 passagerare vilket väl motsvarar tidigare år.

 

S/S HERBERT

 Vanliga inspektioner av ångpannan och skrov utfördes. Under vinterhalvåret har nedre rodertappen bussats om och propelleraxeln inspekterats. De sista arbetena i skans och pentry har också slutförts inför jubileumsåret. Delar av fördäcket har bytts ut och skrovsidorna tvättats och målats. Maskinöversyn har gjorts dels under våren men fr.a. efter säsongen p.g.a. skador som uppkommit genom att sand medföljt kylvatten vid passage av dåligt muddrade områden i Säveåns utlopp.

Herberts 100-årsjubileum uppmärksammades också i samband med föreningens deltagande i kulturhusens dag den 11 sept. och vid ”öppet varv” den 21 aug. Ansökan om att få fartyget kulturhistoriskt klassat av Sjöhistoriska museet samt klassat som Traditionsfartyg av Sjöfartinspektionen inlämnades under året. Klassning som traditionsfartyg har godkänts och vi förväntar oss att kulturhistorisk klassning kommer att göras under 2006.

 

VARVET

 

En allmän uppsnyggning av varvsområdet har skett. Underhåll med målningsarbete har inletts och nedre båtskjulet har stöttats upp p.g.a. sättningsskador. Dessa arbeten planeras fortsätta 2006.

 

REPUBLIKEN RISÖN

MÅF har även i år haft en ministerpost i Republiken Risön. Risöbryggan sågs över och transporterades ut på plats i början av säsongen. Efter seglationssäsongens slut bogserades bryggan åter ”hem”. S/S Herbert transporterade såväl honoratiores som betalande passagerare till storstämman. S/S Herbert och föreningen uppmärksammades med diplom och ”Risöring” med anledning av 100-årsfirandet. MÅF informerade på storstämman om ångbåtstrafik på Mjörn.

 

MJÖRNS SJÖKORTSFÖRENING

MÅF har även under 2005 deltagit aktivt i MSF´s arbete. Samarbetet med Alingsås Sportfiskeförening med utprickningen fortsatte.

 

KRAVMÄRKNING

Alingsås kommun arbetar aktivt för att förebygga drogmissbruk och främlingsfientlighet och för mångfald, jämställdhet och demokratiska arbetsformer. MÅF ställer sig givetvis bakom dessa strävanden och har därför under året arbetat efter de riktlinjer som styrelsen och tidigare årsmöte antagit.

 

 

UTBYTEN MED ANDRA FÖRENINGAR M.M.

En uppskattad gemensam utflykt med födelsedagskalas på Jönsholmen ordnades tillsammans med vår grannförening Mjörns Motorbåtsförening med anledning av 9o resp.100-årsfirande. Regelbundna informella kontakter och samarbete sker framgångsrikt med vår granne. Enstaka medlemmar från andra ångbåtsföreningar har besökt oss och åkt med på turer.

 

EKONOMI

Se bifogade rapport!

 

TILL SLUT:

Ett stort tack till alla, som på ett eller annat sätt gjorde verksamhetsåret 2005 till ytterligare ett fram­gångsrikt år för föreningen! Ett särskilt tack till alla som deltagit och bidragit till att Herberts 100-årsfirande blev en oförglömlig upplevelse! 

 

På styrelsens vägnar: 

Dan Serneke

Ordförande

 


 

 

2. MJÖRNS ÅNGBÅTSFÖRENING 2004

 

Mjörns Ångbåtsförening är en ideell förening. Då föreningen bildades 1976 sade stadgarna att syftet skulle vara ”att anordna ångbåtstrafik på sjön Mjörn med lämpligt fartyg för allmänhet och föreningar/organisationer”. Efter en stadgeändring 1998 lyder numera §1 i stadgarna:

 

”Föreningens ändamål är att upprätthålla traditionen med ångbåtstrafik på sjön Mjörn och angränsande farvatten. Detta skall ske med ett kulturhistoriskt intressant ångfartyg, med vilket anordnas båtturer för allmänhet och föreningar/organisationer. Föreningen skall vidare förvalta den kulturella miljö, som Ångbåtsvarvet utgör samt aktivt bidraga till att bevara och driva, ur tekniskt kulturhistoriskt perspektiv, intressanta objekt.”

 

1985 förvärvade föreningen ”Hedlunds varv” på Lövekullevägen. Där har man iordningställt verkstadsutrymmen, klubbstuga m.m. ”Ångbåtsvarvet” (som det snart döptes om till) har under åren alltmer kommit att bli ett kulturtekniskt centrum i Alingsås. Här kan man beskåda, tändkulemoterer, diverse ångutrustning, gamla träbåtar (bl.a. en ”Kristinehamnare”, som donerats till MÅF av Thomas Lindblom), stadens ”ångvält” (eg. tändkulevält) från början av seklet m.m.

Allt arbete med båtar, varv och turer utförs helt ideellt av medlemmarna, en grundförutsättning för att det över huvud taget ska kunna gå att bedriva denna verksamhet.

Medlemskap i föreningen erhålles genom att erlägga medlemsavgift på postgiro 80 88 38 - 7. (Höjes 2007 till 150:- f. enskild, 200:- f. familj)

För den som är intresserad av att hjälpa till aktivt, finns det många arbetsuppgifter att välja mellan: Underhåll av S/S Herbert, tjänstgöring som besättning, underhåll av byggnader och mark på Ångbåtsvarvet, renoveringsarbeten på diverse materiel m.m. Under seglationssäsongen träffas man på varvet varje måndagskväll för driftsunderhåll av Herbert, besättningsmöten och social samvaro. Under resten av året träffas man varje onsdagskväll. Ofta finns det folk på Ångbåtsvarvet även på lördagsförmiddagar och andra vardagskvällar.

Claes-Åke Skyman Ordf.


 

 

Text Box: 1(2)

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2004

 

ÅRSMÖTE

Årsmötet hölls den 25/2 på MMS-varvet. Stadgeenliga ärenden föredrogs. Efter kaffet visades två videofilmer dels om S/S Mariefred, dels om S/S Erik Nordwalls förlisning och det påbörjade arbetet med en kopia av fartyget i Forsvik.

 

ORGANISATION

2004-12-31 hade föreningen 122 medlemmar.

 

Styrelsen har bestått av:

Ordförande:                       Claes-Åke Skyman

Kassör:                               Jonas Svantesson

Sekreterare:                      Kaj Sigurdson

Ledamöter                           David Ivarsson,  Greger Sandberg

                                                                

Suppleanter:                        Leif Lundin, Dan Serneke, Hans Brage

 

Medlemsmöten har hållits i form av arbetsmöten måndagskvällar under seglationssäsongen samt ons­dagskvällar resten av året.

Styrelsemöten har hållits 7/1, 4/2, 3/3, 7/4, 5/5, 8/9, 6/10, 3/11 och 1/12.

 

SEGLATIONSSÄSONGEN

Sommaren 2004 blev åter en lyckad seglationssäsong för S/S Herbert. Det fina sommarvädret i slutet av sommaren bidrog till detta. Antalet turer låg på samma nivå som föregående år. Totalt transporterades 484 passa­gerare under 20 turer. 14 av dessa var bokade turer, övriga enligt turlista inklusive Risödagen. Vid en turlistetur bestämde besättningen att göra en extra tur, då man tyckte att alltför många annars skulle bli besvikna över att ej komma med. Två av de bokade turerna var dubblerade. En turlistetur fick ställas in på grund av överfallsväder.

 

S/S HERBERT

Inga större arbeten har utförts på S/S Herbert under året. Vanliga inspektioner av ångpannan utfördes.

En utbildning för tre blivande maskinister slutfördes under året. Två av dem gjorde examinationen på Sjöbefälsskolan och godkändes. En har börjat tjänstgöra ombord under sommaren. I månadsskiftet november-december förbereddes och genomfördes lyft av fartyget vid Ångbåtsvarvet. Under vinterhalvåret ska nedre rodertappen bussas om och propelleraxeln inspekteras i utdraget läge. De sista arbetena i skans och pentry planeras också slutföras innan jubileumssäsongen 2005.

 

VARVET

Föreningen har haft förmånen att ha en arbetsprövande person, som dessutom är aktiv medlem i föreningen, som ”varvarbetare” under större delen av året. Tillsammans med andra aktiva har staket byggts runt stugan, ved sågats och huggits, arbeten utförts på S/S Herbert m.m. Varmt och kallt vatten har installerats i stugan. En allmän uppsnyggning av varvsområdet har också skett.

 

REPUBLIKEN RISÖN

MÅF har även i år haft en ministerpost i Republiken Risön. Risöbryggan sågs över och transporterades ut på plats i början av säsongen. Efter seglationssäsongens slut bogserades bryggan åter ”hem”. S/S Herbert transporterade såväl honoratiores som betalande passagerare till storstämman.

 

MJÖRNS SJÖKORTSFÖRENING

MÅF har även under 2004 deltagit aktivt i MSF´s arbete. Samarbetet med Alingsås Sportfiskeförening med utprickningen fortsatte.

 

KRAVMÄRKNING

Alingsås kommun arbetar aktivt för att förebygga drogmissbruk och främlingsfientlighet och för mångfald, jämställdhet och demokratiska arbetsformer. MÅF ställer sig givetvis bakom dessa strävanden och har därför under året arbetat fram ett dokument med de krav vi ställer på oss själva. Dokumentet kommer att föreläggas styrelsen och årsmötet verksamhetsåret 2005.

 

S/S HERBERTS 100-ÅRSJUBILEUM

Årsmötet 2004 beslutade att en jubileumskommitté skulle tillsättas för att uppmärksamma S/S Herberts hundraåriga verksamhet. Kommittén har arbetat flitigt under året och planerat dels ett ”födelsedagskalas” i samband med årsmötet 2005, dels ett offentligt firande i form av Öppet Varv i augusti och sist men inte minst en jubileumstur från Eriksberg till Lennartsfors och Nössemark under sommaren. Vid verksamhetsårets utgång hade sponsorer säkrat denna tur genom att Kynningsrud erbjudit sig att sponsra de fyra lyft, som krävs och att Åkericentralen i Alingsås ställer upp med landtransporterna. Dessutom har flera företag och enskilda ställt upp med ekonomisk sponsring.

 

UTBYTEN MED ANDRA FÖRENINGAR M.M.

Inga arrangerade utbyten med andra föreningar har förekommit. Dock har enstaka medlemmar från andra ångbåtsföreningar besökt oss och åkt med på turer.

 

EKONOMI

Se bifogade rapport!

 

TILL SLUT:

Ett stort tack till alla, som på ett eller annat sätt gjorde verksamhetsåret 2004 till ytterligare ett fram­gångsrikt år för föreningen! 

 

På styrelsens vägnar: 

C-Å Skyman

Ordförande


 

 

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2003

 

ÅRSMÖTE

Årsmötet hölls den 26/2 på MMS-varvet. Stadgeenliga ärenden föredrogs. Gunnar Friberg berättade om och visade bilder på sina fartyg S/S Marieholm och M/S Poseidon.

ORGANISATION

2003-12-31 hade föreningen 176 medlemmar.

Styrelsen har bestått av:

Ordförande:         Claes-Åke Skyman
Kassör:     Jonas Svantesson
Sekreterare:                      Kaj Sigurdsson
Ledamöter:         David Ivarsson   
  Greger Sandberg
Suppleanter: Leif Lundin
  Dan Serneke
  Per Törnblom
   

            

                        

Medlemsmöten har hållits i form av arbetsmöten måndagskvällar under seglationssäsongen samt ons­dagskvällar resten av året.

Styrelsemöten har hållits 8/1, 5/2, 5/3, 2/4, 7/5, 3/9, 5/11 och 3/12.

SEGLATIONSSÄSONGEN

Sommaren 2003 blev åter en lyckad seglationssäsong för S/S Herbert inte minst tack vare det fantastiska sommarvädret. Antalet turer låg på samma nivå som föregående år. Problemen med att få ihop besättningar kvarstod. Totalt transporterades 518 passagerare under 23 turer. 14 av dessa var bokade turer, övriga enligt turlista inklusive Risödagen. Vid en turlisteturer bestämde besättningen att göra en extra tur, då man tyckte att alltför många annars skulle bli besvikna över att ej komma med. Vid två av de bokade turerna transporterades brudpar med gäster. Vid det ena tillfället vigdes de unga tu ombord på S/S Herbert. Under en bokad tur ströddes aska i Mjörns vatten enligt den avlidnes önskemål.

S/S HERBERT

Inga större arbeten har utförts på S/S Herbert under året. Vanliga inspektioner av ångpannan utfördes varvid konstaterades frätskador på några stagbultar: problemet ansågs inte vara akut utan planeras åtgärdas under vintern 2004-05.

En utbildning för tre blivande maskinister påbörjades under året med praktik ombord och teori under vintern. Förhoppningsvis ska dessa kunna börja tjänstgöra någon gång under kommande seglationssäsong.

VARVET

Nytt tak lades på "Vagnslidret". En vattenläcka åtgärdades, varvid nya ledningar drogs från servicen i Lövekullevägen till verkstaden och klubbstugan. En varmvattenberedare inköptes och kommer att installeras under vintern samtidigt som diskbänken höjs och ny el dras fram i köket. Ca 25 akterpålar byttes ut under våren. Arbetet utfördes tillsammans med MMS, som tagit över bryggplatserna fr.o.m. i år. Muddring av bryggplatserna från slipen och runt åkröken utfördes under hösten.

REPUBLIKEN RISÖN

MÅF har även i år haft en ministerpost i Republiken Risön. Risöbryggan sågs över och transporterades ut på plats i början av säsongen. Efter seglationssäsongens slut bogserades bryggan åter "hem" . S/S Herbert transporterade såväl honoratiores som betalande passagerare till storstämman.

MJÖRNS SJÖKORTSFÖRENING

MÅF har även under 2003 deltagit aktivt i MSF 's arbete. Samarbetet med Alingsås Sportfiskeförening med utprickningen fortsatte.

UTBYTEN MED ANDRA FÖRENINGAR M. M.

Inga arrangerade utbyten med andra föreningar har förekommit. Dock har enstaka medlemmar från andra ångbåtsföreningar besökt oss och åkt med på turer.

EKONOMI

Se bifogade rapport!

TILL SLUT:

Ett stort tack till alla, som på ett eller annat sätt gjorde verksamhetsåret 2003 till ytterligare ett fram­gångsrikt år för föreningen!

På styrelsens vägnar:

C-Å Skyman Ordförande


VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2002

 

ÅRSMÖTE

Årsmötet hölls den 27/2 på MMS-varvet. Stadgeenliga ärenden föredrogs. Egon Sandberg visade och berättade om sina fantastiska modeller av ångmaskiner.

 

ORGANISATION

2002-12-31 hade föreningen 182 medlemmar.

 

Styrelsen har bestått av:

Ordförande:                         Claes-Åke Skyman

Kassör:                               Jonas Svantesson

Sekreterare:                         Kaj Sigurdson

       Jonny Andersson

       David Ivarsson

 

Suppleanter:                         Greger Sandberg Sören Hansen Per Törnblom

 

Medlemsmöten har hållits i form av arbetsmöten måndagskvällar under seglationssäsongen samt ons­dagskvällar resten av året. En arbetsdag på Ångbåtsvarvet ägde rum den 30/11. Styrelsemöten har hållits 9/1, 6/2, 6/3, 3/4, 2/10 (tillsammans med MMS styrelse), 16/10 och 6/11.

 

SEGLATIONSSÄSONGEN

Sommaren 2002 blev åter en lyckad seglationssäsong för S/S Herbert inte minst tack vare det fantastiska sommarvädret. Antalet turer låg på samma nivå som föregående år. Problemen med att få ihop besättningar kvarstod. Totalt transporterades 420 passagerare under 18 turer. 8 av dessa var bokade turer, övriga enligt turlista inklusive Risödagen. Vid två turlisteturer bestämde besättningarna att göra en extra tur, då man tyckte att alltför många annars skulle bli besvikna över att ej komma med. Svenska Fyrsällskapet gjorde för tredje året i rad en rundtur i Mjörn för att beskåda fyrarna i sjön. En tur ställdes in på grund av ett annalkande åskväder som enligt meteorologerna var ett av de värsta i mannaminne.

 

S/S HERBERT

S/S Herbert torrsattes sista helgen i april för översyn, målning och besiktning av Fartygsinspektionen. En besiktningstur med Fartygsinspektionen genomfördes i maj. Besiktningarna föranledde denna gång inga åtgärder beträffande fartyg eller rutiner. Nya besiktningsrutiner har börjat gälla, vilka innebär att fartyget nu ska besiktas vart femte år med en mellanbesiktning mot tidigare besiktning vart annat år. Nästa tillfälle blir därför våren 2005.

 

VARVET

En städlördag ordnades i november. Inga större åtgärder har annars gjorts på Ångbåtsvarvet under året.

 

REPUBLIKEN RISÖN

MÅF har även i år haft en ministerpost i Republiken Risön. Risöbryggan sågs över och transporterades ut på plats i början av säsongen. Efter seglationssäsongens slut bogserades bryggan åter "hem". S/S Herbert transporterade såväl honoratiores som betalande passagerare till storstämman.

 

MJÖRNS SJÖKORTSFÖRENING

MÅF har även under 2002 deltagit aktivt i MSF's arbete. Samarbetet med Alingsås Sportfiskeförening med utprickningen fortsatte.

 

UTBYTEN MED ANDRA FÖRENINGAR M. M.

Ett samarbete med MMS inleddes under hösten. Detta innebär att MMS tar över administrationen av våra bryggplatser fr o m 2003 och att den träbåtssektion, som bildats inom MMS, prioriteras beträf­fande bryggplatser. kring åkröken vid Ångbåtsvarvet.

 

EKONOMI

Se bifogade rapport!

 

TILL SLUT..

Ett stort tack till alla, som på ett eller annat sätt gjorde verksamhetsåret 2002 till ytterligare ett fram­gångsrikt år för föreningen!

På MÅF-styrelsens vägnar:   

Ordförande:                         Claes-Åke Skyman