Hänt i Trankil, Nordmarken  och världen i övrigt år 820-2020. 

Centralorten:  LENNARTSFORS


Socknen har medeltida ursprung.

Socknens areal är 98,95 kvadratkilometer varav 68,03 land.[1] År 2000 fanns här 356 invånare.[2] Orten Lennartsfors samt sockenkyrkan Trankils kyrka ligger i socknen

Församlingen var till 1640 annexförsamling i pastoratet Blomskog, Trankil, Torrskog, Vårvik och Silbodal för att därefter till 1680 vara annexförsamling i pastoratet Blomskog, Trankil och Torrskog. Från 1680 till 1962 annexförsamling i pastoratet Blomskog, Trankil, Torrskog och Vårvik, för att därefter till 2010 vara annexförsamling i pastoratet Blomskog och Trankil..[3] Från 2010 till 2014 ingick församlingen i Silbodals pastorat.[4] Från 2014 ingår församlingen i Nordmarkens pastorat.[5]

Vid kommunreformen 1862 övergick socknens ansvar för de kyrkliga frågorna till Trankils församling och för de borgerliga frågorna bildades Trankils landskommun. Landskommunen uppgick 1952 i Holmedals landskommun som 1971 uppgick i Årjängs kommun.[2]

1 januari 2016 inrättades distriktet Trankil, med samma omfattning som församlingen hade 1999/2000.

Socknen har tillhört län, fögderier, tingslag och domsagor enligt vad som beskrivs i artikeln Nordmarks härad. De indelta soldaterna tillhörde Värmlands regemente, Nordmarks kompani.[3]

Namnet skrevs på 1330-talet Traukiol. Efterleden är köl, 'höglänt ödemark'. Förleden innehåller sannolikt ett äldre ånamn Trana, bildat från fågelnamnet trana.[9]

Trankils socken ligger sydväst om Årjäng kring norra delen av Lelång med sjösystemet Stora Le i väster. Socknen har odlingsbygd vid sjöarna och är i övrigt en starkt kuperad skogsbygd .[4][1][5][6]

Dalslands kanal går igenom socknen.

Fornlämningar: Från stenåldern är cirka 50 boplatser funna med tolv hällkistor. Från bronsåldern finns  gravrösen.[4][7][8][5]

trankil synonymer 

http://synonymer.woxikon.se/sv/trankilSV Synonymer för trankil. Hittade 51 synonymer i 6 grupper. 1. Betydelse: lugn [a] . sorglös, obekymrad, oberörd, flegmatisk, trankil. 2. Betydelse: bekymmerslös [a]. lugn {n}, lätt om hjärtat, trygg, glad, sorglös, lycklig, sangvinisk, trankil, sorgfri. 3. Betydelse: ren [a]. himmelskt klar, molnfri, fridfull, trankil, samlad, lugn {n}, ...


 

Ett prel. utkast till krönika.  Antecknade och sammanställda av Bror Nilsson för egna hemsidan www.bxn.se/index.htm.

Blå text = Märkeshändelser ute i stora världen    Lila text=Händelser i närområdet     Grön text=Privat   

 Länk till allmänna historieuppgifter   

Uppdatering pågår, ej komplett ännu!

 

Har du några viktiga årtal och händelser i Trankil som passar här så skicka ett mail bxn@telia.com!
ÅR   Kort beskrivning av händelsen.
820 Gudröd den glansfulle från Norge lägger beslag på markerna i våra trakter.
822 Halvdan Svarte utökar reviret både på norska och svenska sidan (År 822-862)
862 Harald Hårfager blir kung och landområdet ända fram till Kristinehamn blir norskt (År 862-875)
1025 Riksgränsen-Sockengränsens sträckning mot Norge vid riksröse nr 19 Salsjöröset i Stora Lee omnämnes för Olof den helige.
1180 Fartygsrodret uppfinns och ersätter styråran
1200 Dopfunt i täljsten och madonnaskulptur i lindträ i Trankils Kyrka tillverkas
1200 Tre rikens gränser möts NORGE SVERIGE o DANMARK i Bohus (GÖTA ÄLV) 
1273 Gränsen fastställs mellan SVERIGE och NORGE från GÖTA ÄLV till ÅNGERMANLAND
1319 Svensk-Norska unionen.  Europas till ytan största land skapas med Magnus Eriksson som Kung
1332 Finland, Sverige, Norge, Island, Grönland, Färöarna och Orkneyöarna samt Skåne, Bleking och S. Halland ingår i Unionen.
1335 Träldomen avskaffas i Sverige
1349 Digerdöden kommer till Sverige troligen från Kina
1405 Träskruven uppfinns i Tyskland men handtillverkas och är mycket dyr.
1502 Tysken HENLEIN tillverkar första fickuret.
1523 Vi blir en nation och GUSTAV WASA väljs till Sveriges konung.
1527 Reformationen, Bibeln översätts till svenska som blir riksspråk. Latinet ersätts alltså.  
1540 Tretton skattebetalare fanns i Trankils socken detta år.
1540 Trankils Kyrka byggs troligen nu.
1551 Blev vi Värmlänningar innan var vi västgötar och innan dess götar.
1563 Nordiska sjuårskriget börjar och påverkar Nordmarken. Handeln med norrmän uppmuntras.
1570 Nordiska sjuårskriget slutar.
1634 Ny regeringsform i Sverige. Länsindelningen fastlägges slutgiltigt. 
1635 8 jan. införes landshövdingeinstruktionen som reglerar väg o brobyggen samt vägunderhåll.
1636 Det svenska postverket inrättas med reguljär postbefordran över hela landet.
1640 Hannibalsfejden.
1642 Fyrtiotre personer bor nu i kommunen.
1649 "Kongl. M:s Krogare- och Gästgifware Ordningh" införes 1 okt. 
1657 Krabbefejden bryter ut.
1657 Bakterien upptäcks av en holländare Antony van Leewenhock
1658 Bohuslän blir ett svenskt landskap, vilket får stor betydelse i Nordmarken.
1660 Krabbefejden upphör.
1668 UDDEVALLA Sågverksintressenter bildas vilket påverkar priser på virke i byggden.
1670 Gyldenlöwefejden ett ok för befolkningen i Trankil. Bränder, plundring från norska sidan.
1681 Karl XI kommer med båt från Ed till Trankil på sin färd till Karlstad.
1685 Förbud mot försäljning av timmer till Norge.
1688 Totalförbud för trävaru-och timmertransporter till Norge. Hårt slag för Nordmarksbönderna.
1705 FAHRENHEIT konstruerar sin termometer.
1719 Karl den XII ror med armada på Stora Lee. Ett dygn tar det.
1729 Största kyrkklockan i Trankils Kyrka tillverkas i Amsterdam.
1734 Vägunderhållet sköts in natura av jordbrukarna. Byggningabalken 1734-års lag!
1734 Gästgivareordningen kommer till. C:a 1,5 mil mellan varje Gästgivaregård är regeln.
1742 Svensken ANDERS CELSIUS reviderar och inför en ny termometerskala.
1753 Sverige ansluter sig som sista land i västvärlden till Gregorianska tidräkningen.
1755 Första svenska myntet i silver.
1780 GALVANI upptäcker elektrisk ström.
1783 21 nov. gjordes första bemannade ballonuppstigningen med hjälp av varmluft. Eldades med halm och flög 25 minuter och en sträcka på 5 kilometer.
1788 Mera krig med Norge. Det varar i två år till 1789
1790 I slutet av 1700-talet fanns en jämförelsevis stor kvarn med sex stenar och ett sågverk vid Ränkeforsen.
1794 Kaffe förbjuds i Sverige.
1794 Optiska Telegrafen sätts  igång i Sverige med digitalt optiskt kodat system.
1800 Företagen inför bokföring av räkenskaperna. Debet och kredit blir till.
1808 Nya oroligheter vid gränsen. 1809 lugnar det ner sig igen.
1809 Enligt krigskartorna finns inga körbara vägar i bygden bara ridstigar.
1813 Sveriges första järnväg invigs LÅNGBANS JÄRNVÄG i Värmland förståss.
1813 Dags igen för ett år av stridigheter.
1814 Unionen med Norge börjar. Varar i 91 år. 1814-1905 
1816 Reglemente för vaccination skrivs för att gälla hela riket.
1818 Såg och kvarn byggs.
1821 Smedgården byggs.
1821 Tillstånd att på köpetackjärn, vid Ränkeforsen i Trankils socken belägen, uppföra en ny stångjärnshärd
1823 Brukspatron Christofer Sahlin erhåller privilegier att uppföra en härd vid Ränkeforsen. Bruket får nu stångjärnshammare.
1823 År 1823 utfärdades privilegier för en hammare med härd och ett årligt utsmide av 450 skeppund stångjärn.
1823 Patron Sahlin lyckades även erhålla privilegier på ytterligare en hammare med samma mängd årligt smide som den förra samt därutöver tillstånd att såga sammanlagt 800 tofter sågblockar per år.
1826 Stor skogsbrand på Tranenäset.
1828 ALUMINIUM utvinns för första gången.
1830 Sverige får sina första dagstidningar Aftonbladet bland dom första.
1832 Smedjan igång.
1832 Först 1832 började man uppföra stångjärnssmedjan under ledning av sonen Maurittz Sahlin, som nu förvärvat äganderätten.
1832 GÖTA KANAL inviges 26 sept. efter 22 års byggnation. ("Minst 10 mils grävt dike").
1834 Koleraepedemi utbryter i bygden.
1834 Järnbruket flyttas till Bäckefors.
1836 Ränkefors Såg säljs.
1837 Samuell Morse uppfinner en elektrisk telegraf och skapar 1843 Morsealfabetet.
1838 Ett manufakturverk byggs.
1839 RÄNKEFORS byts mot LENNARTSFORS efter Lennart Uggla.
1840 Stångjärnssmedja uppförd.
1840 Gjuteriet blir till.
1840 Masugnen tänds.
1840 Mekanisk verkstad igång.
1840 Ett av de bäst byggda bruken inom Filipstads Bergmästaredöme enl. experterna tas i drift.
1840 Första skolhuset i socknen byggs.
1842 Fattigvård införes i Sverige. Det ankommer inte enbart på familjen att ta hand om de som inte kan försörja sig.
1842 Vägbyggandet börjar med hacka, spade o spett.
1842 Herrgården byggs.
1842 Invägningen av stångjärn från Lennartsfors vid järnvägen i Göteborg uppgick 1842 till 176 ton och år 1868 till 262 ton.
1844 1844-1860 göts sammanlagt 700 ton gjutgods.
1847 Vägbyggandet har kommit en bit på väg SKENHALL-LENNARTSFORS och mot ÅRJÄNG.
1855 Första konsumentkooperativet bildas i Sverige.
1853 Ångbåtspost startar. Detta innebär postförande båt med kontor ombord flera dagar i veckan
1858 Provinsialläkaretjänst till SilbodalTrankilsborna kan få bot för sina krämpor.
1859 Hjulångaren LELÅNG byggs på bruket.
1859 Trankil får sockenbibliotek.
1860 Louis Pasteur uppfinner konserveringsmetoder och upptäcker stafylokockerna. 
1860 Postdiligensen blir till. Bönderna tvingas hålla drängar för postbefordran.
1860 Första gasdrivna förbränningsmotorn konstrueras.
1861 Brukshandeln startas av bruket.
1861 Hjulångaren STORA LEE byggs på bruket.
1862 Allmän folkskola i Sverige. Trankil tidiga!
1863 Postkupe införes på tågen med särskild poststämpel.
1864 Bruket får egen postadress ÖKNE.
1864 Årjäng får apotek, nu bara 2 mil till medicin.
1864 Skråväsendet avskaffas. Näringsfrihet får handel och industri att blomstra. 
1864 Förbud mot grindar över väg. Slut på extraförtjänster för barnen (GRINDSLANTEN)
1865 Joseph Lister inför sterila operationer och sänker dödligheten drastiskt.
1865 Dalslands Kanal bygget startar i Lennartsfors.
1865 Sprängningen av sluss 24, 25 och 26 startar i Lennartsfors.
1866  Great Eastern lägger kabel över Atlanten. Meddelande kan skickas till o från USA.
1867 Trankil får barnmorska.
1867 1867-1868 De s.k. Missväxtåren Två svåra missväxt-år efter varandra. Hårdast drabbades de norrländska landskapen samt Dalarna och Värmland. Sommaren 1867 var mycket våt och sommaren därpå rådde en förödande torka. Bristen på utsäde var mycket stor och på vissa håll måste en tredjedel till hälften av alla kreatur slaktas. Torkan 1868 drabbade i första hand landets södra halva. 1867 hade man dessutom ofta hunnit avveckla sockenmagasinen, varför beredskapen att ta hand om svältande kraftigt begränsats. Dessa nödår satte bl a fart på emigrationen till Amerika..
1868 Å/F LAXEN, byggd på LINDHOLMENS VARV 1867, gör jungfrutur på hela kanalen
1868 Första slussningen i Lennartsfors på besiktningsresan 29 Juni. Å/F Laxen slussas upp i Foxen.
1868 Pampig invigning av kanalen 20 sept. i Lennartsfors av Carl XV  på sin kungaresa.
1868 Skrivmaskinen introduceras. Endast stora bokstäver till att börja med.
1869  Hungersnöd i nästan hela landet.Folket svalt, djuren likaså. Pga undernäring och sjukdomar orsakade av denna svält så var döden ett bekant inslag i många familjer. Människor sökte sig till nya platser inom Nordens gränser men somliga valde att emigrera främst till Nordamerika, "Det Förlovade Landet", men även till övriga Europa.
1875 Lennartsfors får postkontor vid kanalen. Mycket tidigt det tyder på ortens betydelse!
1876 Lantbrevbärning införes i hela landet.
1876 Alexander Graham Bell uppfinner telefonen. Telenätet växer snabbt i Sverige.
1877 Första ålderdomshemmet byggs.
1877 Järnbruket läggs ned.
1877 Under det kritiska 1870-talet drogs även detta järnbruk in i svårigheterna att hålla driften igång och 1877 kom det oundvikliga slutet.
1878 Räknemaskinen, Odhers räknesnurra ser dagens ljus.
1879 Sverige inför ny standardtid så att klockan är lika oavsett var i Sverige man bor.
1879 Dalslands Järnväg klar. Mellerud-Bäckefors-Kornsjö. Invigs 18 juli med flaggprydda lok.
1880 Rikstelefoner börjar installeras.
1882 Åtta personer drunknar i Lelång (24 mars) då dom är påväg hem i en roddbåt med segel från Gustavsfors. Storm och oväder rådde. Familjen Löke far, dotter och systerson var bland de drunknade.
1893 Vi får sparbanker för allmänheten.
1885 Säkerhetscykeln uppfinns med kedjedrift och luftgummidäck.
1885 Brukspatron Johan Nilklas Biesert förvärvar det förfallna bruket.
1886 Träsliperi uppförs och sätts igång. Tillverkningen av slipmassa tillgick så, att man under vattenbegjutning med stor kraft pressade granstockarna mot tunga, breda slipstenar
1886 Första automobilen rullar. En DAIMLER-BENZ med OTTO fyrtaktsmotor.
1890 Elektrifieringen i bygden påbörjas.
1890 Lanthandlar blir allt vanligare i Sverige. Brett sortiment allt finns eller skaffas.
1890 Loket LILLEGUT levereras till Leebanan i Dals Ed av NOHAB i Trollhättan.
1890 Ångf.AB Bengtsfors-Nordmarken öppnar regelbunden båttrafik på Lee Dals Ed
1891 Ny lag införes om naturaväghållning där varje jordbruksfastighet fått en väglott på sitt ansvar.
1893 Ny skola på Manhem klar.
1895 C. W. RÖNTGEN upptäcker strålen som ser genom oss och får 1901 nobelpris i fysik.
1895 Efter tio år hade nu bruket arbetat upp sig till tredje platsen i storleksordning bland Värmlands träsliperier.
1895 Lastbåten Björkö hyrs in döps om till FLORA och går enligt turlista i sjösystemet fram till 1925.
1895 Gugleilmo Marconi uppfinner trådlösa telegrafin. Delar 1909 Nobelpriset för detta. 
1895 Bengsfors Nordmarken AB (BNAB) bildas. Båtförbindelse enligt turlista med ED, BENGTSFORS o ÅRJÄNG bl.a.
1895 UDDEVALLA-LELÅNGBANAN tas i drift.
1896 Båttur Töcksfors-Lennartsfors kostar 75 öre.
1896 Inträdet till Strömsborg kostar 25 öre.
1898 Magnetofonen tillverkas av dansken VALDEMAR POULSEN. Ljudet spelas in på ståltråd
1900
1901 Ännu en båt  Å/F NORDMARKEN anskaffas av BNAB.
1901 ÅMÅLS stad i aska efter storbrand. Mer än 1000 hemlösa. 
1903 Stora branden i fabriken ödelägger stora delar av anläggningen.
1903 Efter branden 1903 återuppfördes fabriken nu med 4 slipstolar, 4 massasilar och 7 st. Uttagningsmaskiner. De gamla vattenhjulen ersattes med turbindrift.
1903 17 dec. kl. 10.35 lyfter ett bemannat flygplan med ORVILLE WRIGHT vid spakarna för världshistoriens första flygning.
1905 En bataljon från Skaraborgs regemente stationeras i Trankil. Oroligt i bygden.
1905 Bogserbåten HERBERT nyb.nr 128 sjösätts 23 feb. på ERIKSBERGS MEK. VERKSTAD i Göteborg.
1905 Unionen upplöses och stora styrkor av militär kommer till Trankil
1906 Folkets Husföreningen bildades 1906.
1906 FOLKET HUS i Källsbyn byggs (1906)?
1906 En tredje båt  IDUN sätts in i trafik av BNAB
1906 Det första Folkets Hus byggs 1906-1907, tillsammans med IOGT Logen, Trankil så gott som uteslutande av frivillig arbetskraft.  
1907 Alla män över 24 år får rösträtt såvida dom inte ha skatteskuld.
1908 Brukskontoret byggs
1908 Å/F IDUN får pannöversyn på ERIKSBERG i Göteborg.
1909 Nordmarkens Köpmannaförening bildas.
1909 Å/F IDUN tvingas byta pannan. Ny tur till ERIKSBERG i Göteborg.
1909 Å/F NORDMARKEN får också pannöversyn på ERIKSBERG.
1910 Befolkningsrekord i bygden 1197 personer
1911 Svenske bonden slipper bördorna grundskatt, väghållnings och skjutsplikt med hästhållning. 
1911 Å/F FLORA tvingas också byta panna på ERIKSBERG.
1912 TITANIC förliser 14 april och över 1500 personer omkommer.
1912 Lennartsfors AB säljer lastfartyget FOXEN till HALDEN.
1912 J. N. Biesert & Son ombildas till Lennartsfors AB.
1912 Åhlen & Holms postorderkatalog kommer ut för första gången. Leverans sker med järnväg.
1912 Första elektriska räknemaskinen i drift.
1914 Första världskriget bryter ut 28 Juni
1915 S/S LUSITANIA sänks av tysk ubåt 7 maj i Irlänska sjön. 1200 döda varav många amerikaner.
1916 Lennartsforsbolaget köper bogserbåten Helle den 27 december.
1916 Körkort obligatoriskt för framförande av motorfordon.
1917 Ryska Revolotionen.
1917 Arbetstiden på bruket ändras från 12 till 8 timmar utan minskning av lönen.
1920 Busslinjer startar som utgår från bussstationen i Lennartsfors (Under hela 20-talet)
1920 Herrgården anskaffar en bil, en Hudson med reg.nr S 201
1920 Trafiktillstånd krävs för yrkesmässig körning.
1922 Medaljfest på bruket. 43 personer får Patriotiska Sällskapets medalj på Ing. Bieserts 60-årsdag
1922 Första elektriska spisen med en platta introduceras. Köksspisen på väg ut?
1922 Vägkassan övertar vägunderhållet.
1923 Vägtrafikstadgan införes och reglerar linje och yrkestrafiken på våra vägar.
1923 Automobilskatt införes. Intäkterna skall vägbyggnad och underhåll.
1924 Nytt betalningssätt kallat postgiro introduceras 14 maj.
1924 Radioaftnar anordnas i Strömsborg.
1925 AB Radiotjänst sänder regelbundet fr. o. m. 1 jan.
1925 Kravet på övergång till högertrafik, för första gången, men för dyrt anser förståsigpåarna.
1925 Å/F FLORAS sista tur enligt listan.
1927 Allmän vaccinering införes i Sverige.
1927 Järnvägen DVVJ Mellerud-Bengtsfors tas i bruk.
1927 Svenskättlingen CHARLES LIND BERGH flyger som första person ensam över Atlanten. 
1928 Järnvägen DVVJ Mellerud-Bengtsfors-Arvika klar.
1928 BLOMSKOGS järnvägsstation blir knutpunkten i L-fors. Lennartsforsbussarna ansluter med tågen. Nu kan man resa vart man vill utan båt.
1928 Å/F NORDMARKEN gör sin sista resa enligt tidtabell.
1929 Bengtsfors-Nordmarken AB i likvidation.
1929 Flora säljes till HALDEN och får namnet OLAVA.
1929 Lennartsfors IF bildas.
1930 Nytt vägbygge LENNARTSFORS-ÅRJÄNG pågår.
1930 Nordmarken säljes till Stockholmsutställningen.
1930 IDUN köps av OSCAR PERSSON som senare också köper TÄRNAN o STORHOLMEN o bedriver kanaltrafik.
1930 På 1930-talet finns fem skolor i socknen. Platserna är Lennartsfors, Trankils Kyrka, Myntebäcken, Gyltenäs och Skenhall.
1930 Nya ålderdomshemmet byggs.
1932 Produktionen i fabriken utskeppades dels över Halden och dels över Göteborg och fann förutom på hemmamarknaden avsättning i Danmark, England, Tyskland, Holland, Belgien och Frankrike.
1933 Webbmastern Bror föds och många nya hus byggs i Källsbyn.
1934 Oscar Persson köper passagerarbåten Tärnan och startar turisttrafik på kanalen.
1938 Emil Olsson köper STORHOLMEN av OSCAR PERSSON och övertar del av kanaltrafiken.
1940 Träsliperiet läggs ned efter 54 års produktion, svårigheter att klara exporten i krigstid.
1940 9 april angriper Hitlertyskland Norge. Kanonerna hörs i Lennartsfors. En betydande flyktingström till Sverige blir följden.
1941 Nya kraftstationsbygget påbörjas.
1941 Svår vinter över 40 minusgrader och skolorna stängs.
1941 Första snabbköpsaffären i Sverige öppnar. Kooperativa Förbundet först.
1942 Vägväsendet förstatligas.
1943 Kraftstationen invigs och den är med sina 2500 turbinhästkrafter den näst största i Värmland. Endast Jössefors är större.
1944 Staten övertar vägansvaret, underhåll och nybyggnad, för 9000 mil allmän och 7500 mil enskild väg.
1945 Sjösystemet regleras om. Stora Lee och höjs till 102.1 meter över havet . En höjning med 6 decimeter. Tillåten variation +- 1 meter och 80 m3 i sekunden får tappas.
1945 Andra världskriget tar slut i maj.
1945 Elov Nilsson med familj flyttar den 13 sept. till Göteborg efter 21 års anställning på båtarna som trafikerar Dalslands Kanal.
1946 1946-1959 skärmbildas alla svenskar över 10 år för att upptäcka event. lungtuberkolos.
1946 Lennartsfors AB säljer HELLE o HERBERT till fam. Ek
1946 Koaxialkabeln blir verklighet. Klarar flera tusen samtal samtidigt. 
1947 Födelsenummer/Personnummer införes och barnbidrag betalas ut för första gången.
1947 Fabrikens lokaler byggs om för uthyrning till AB Lennartsfors Mekaniska Verkstad
1947 Bröderna Anderssons slutar Holfelt driver AL vidare.
1947 Familjen  Arne Wassberg flyttar in på Laxvik.
1948 AB Lennartsfors Mek. Verkstad startas med 40 anställda. (LMV)
1949 Skanner. En maskin som läser text och bilder elektroniskt och kan bearbeta dessa data konstrueras.
1949 Webmastern får anställning som filarhjälpare på Eriksberg Mek.Verkstad i Göteborg
1950 Nuvarande (1999) Folkets Hus, Strömsborg erhölls som gåva av Lennartsfors AB genom disponent Biesert 1950.
1951 Trankils kommun går i graven. Införlivas med Årjäng.
1951 LMV startar tillverkning av delar till skrivmaskiner för Åtvidabergsfabrikens räkning. När den andra utbyggnadsetappen stod färdig 1951 ökades arbetsstyrkan till 70-talet anställda.
1951 Mjölkflaska går ur tiden och ersätts av TETRA PAK.
1954 Ny vägsträckning genom samhället som beredskapsarbete.
1954 Gamla kooperativa rivs och Hushållningssällskapet är med och finansierar en ny affär.
1954 SVT startar sina sändningar 29 okt.
1955 Stencileringsmaskinen uppfinns. Kopior i massor kan tillverkas lätt och smidigt.
1955 Sjökapten Oscar Persson avlider och hans rederi avvecklas.
1955 Bogserbåten Helle eldhärjas 30 Juli, strax nedanför Västanholmssundet, och blir skrot.
1955 Första bilturen, i en egen nyinköpt grafitgrå Fiat 1100, går till Lennartsfors en dag i april.
1957 Orgeln i kyrkan tillverkas av dansken W Hemmersam.
1957 Folkomröstning om ATP som införes fr.o m 1960.
1958 Elektroniska apparaten Pacemaker utvecklas. Svensken Rune Elmqvist pionjär.
1958 Sveriges Television sänder första nyhetsprogrammet AKTUELLT.
1958  Strömsborg ombyggs och renoveras 1958-1959
1959 Nya vägen troligen klar då?
1959 Folkets Hus föreningen inviger sitt nyrenoverade Strömsborg på skärtorsdagen. Strömsborg är en gåva från bruket. 100000:- kostade det.
1960 UDDEVALLA-LELÅNGBANAN Bengtsfors-Bäckeforsdelaen  läggs ner.
1961 Tre veckors semester införes.
1962 Fossbyverken klar för produktion av fjädrar. 60 personer får plats i den nya anläggningen. Lennartsfors mekaniska verkstad sysselsätter nu 100 personer.
1962 Stormarknader börjar växa upp i centralorterna runt om i Sverige.
1962 Första telesateliten Telstar 1 skjuts upp i en bana runt jorden. 
1963 Gösta Höglind ger ut sin sockenskildring "I sydväst"
1965 Herbert gör, den 3 dec. sin sista bogsering.  Läggs därefter upp i Lennartsfors . 
1965 Bilprovningen startade med första kontrollbesiktningen.
1966 Nästan köldrekord - 42 grader i Guppvik.
1967 Högertrafik införes. Hade föregåtts av två folkomröstningar.
1968 Dalslands Kanal fyller 100 År
1968 Alberts Bo får Bror Nilsson som ny ägare. Köpes av Albert Anderssons dödsbo.
1968 Postnummer införes i Sverige. Lennartsfors får 672 92 som slutgiltigt postnummer.
1969 Affärer, biografer med flera får vara öppna på helgdagar f.o.m 1 april
1970 Färg TV i rutan.
1971 UDDEVALLA-LELÅNGBANAN kvarvarande delen Bäckefors-Uddevalla  läggs ner.
1973 Oljekris globalt. Bensinransonering och skyhöga priser på olja.
1974 Årjängs kommun får nya gränser.
1974 Produktionen för Facitkocernen upphör. Lennartsfors Mek. Verkstad i kris.
1975 Betaniaförsamlingen säljer f.d. Bröderna Anderssons Diversehandel köps av Aino Nilsson.  
1976 Televerket och L M Ericsson tar första AXE-systemet i drift. 
1977 Apple lanserar APPLE II som en av de första massproducerade datorerna.
1978 Pengar via plastkort i automater möjligt.
1979 Wassbergs tar över konsumaffären.
1981  1981-1982 tillbyggdes och rot-renoverades byggnaden.
1985 Järnvägen DVVJ BENGTFORS-ARVIKA läggs ned.
1986 Sveriges stadsminister Olof Palme mördas i Stockholm efter ett biobesök. 
1988 Wassbergs affär stängs Olle Wassberg siste innehavaren.
1988 DVVJ spåret bryts upp på sträckan GILSERUD-ÅRJÄNG
1993 Färjan Estonia går under och svenska folket säger ja till EU.
1994 Uno Fredriksson köper fraktbåten OMEGA byggd 1961 i Gustavsfors och gör om henne till passagerarebåt .
1995 Lennartsfors firar 100-årsjubileet av Å/F FLORA och turlisttrafiken Lennartsfors-Töcksfors-Ed. Minnesresa med OMEGA. 
1996 Digitalt telefonsystem, AXE-systemet kommer till Lennartsfors.
1997 Lennartsfors får egen hemsida på Internet och nu kan allt vackert här visas över hela världen. Bror Nilsson  webbmaster.
1998 Ny utmärkelse instiftas och Gösta Höglind blir den första Lennartsforsingen.
1998 Riksdagen beslutar om ett nytt pensionssystem.
1998 Lennartsfors Mekaniska Verkstad får nya industrilokaler.
1999 Millennium och övergångsproblem fruktas av alla i datavärlden. Mycket pengar sattas på en säker övergång. 
1999 Hela Dalslands kanals sjösystem översvämmat så och Vänern och Glafsfjorden. Stora problem bl.a. i Arvika.
2000 Inga större problem med datorerna. TV visar festligheter från hela världen. En oförglömlig kväll.
2000 Vägverket lägger ny beläggning på väg 506, sträckan Lennartsfors - länsgränsen mot Västra Götaland. Fantastiskt!
2001 11 september. Hela världen chockas av terrordåd i USA. 
2001 Brukshandeln fyller 140 år.
2002 Beredskapstiden 1939-1945 i Lennartsfors blir tema på årets Lennartsforsdagar.
2002 Gösta Johannesson ger ut sin nya bok DE VITA BÅTARNA 2 och är med på bokmässan i Gbg.
2002 Samarbetskommiten lyckas med ett digert program för L-fors, mars - december. HURRA! 
2002 Bror Nilsson gör databas på Internet och årets INFOBLAD "Välkommen till Lennartsfors"

2003

Sapphire worm attackerar 75000 servrar och går jorden runt på 31 minuter, start kl 05.29 den 25 jan. Kostnad c:a sju miljarder.

2003

Sju austronauter dör då rymdfärgan Columbia förolyckas väg ned från sin 28:de flygning 1 feb.

2003

Krigshot mot IRAK oroar. Många förlorar pengar på en ständigt sjunkande aktiebörs.  

2003

Amerikanska och brittiska trupper går in i Irak den 20 april och 1 maj förklarar Bush kriget vunnet. Hussein flyr när Bagdad faller.

2003

Nya dansbanan invigs 12-13 juli på Lennartsforsdagarna  vars tema är hobby o fritid.

2003

Musikalen Like a West Side Story spelas på STRÖMSBORG av elever på skolan och 

2003

Isen smälter onormalt fort vid jordens poler och  jordskalv, översvämningar och orkaner ökar oroväckande. Forsk.rapp. 20 okt. 

2004

Kommunerna runt om i Sverige avtalar om ADSL/bredband f. innevånarna.

2004

En norrman vinner Vasaloppet som även detta år sätter nytt deltagar-rekord. 

2004

Lennartsforsdagarna med Ukulelefestivalen 10-11 Juli. Stor publik!

2004

Rekord! Nordens största Ukuleleorkester. 147 musiker spelar (Tom Dooley).

2004

Sveriges Television firar 50-årsjubileum. Första sändningen var 29 okt. 1954  

2004

Undervattens- Jordbävning i Indiska oceanen den 26 dec. , 9,0 richterskalan , 250000-300000 döda

2005

Lennartsforsdagarna firas 9-10 Juli. Tema "Vatten som skiljer och förenar". Digert program

2005

Bogserbåten S/S HERBERT återkommer på besök vid sin förnyade jungfruresa till Strand/Nössemark

2005

Amfibiebilar från hela EUROPA gör strandhugg i slutet av juli.

2005

Fyra stycken Engelska Kanalbåtar också på genomresa i kanalen.

2005

8-9 jan Stormen "GUDRUN" drabbar syd och mellansverige. Minst 20-års avverkn. sker på ett dygn.

2005

Stormen slår ut el och telefonförbindelserna. Många blir strömlösa i veckor i Småland.

2005

100 år sedan Unionen SVERGE-NORGE. Uppmärksammas med aktiviteter  på båda sidor kölen.

2005

30 aug. Orkanen Katrina i USA. Slår hårt mot bl.a. New Orleans. 80 % av stadens översvämmad.

2005

Jordbävning  8 okt. i oländiga bergstrakter i norra Pakistan och Indien.  Minst 78000 döda.

2005

Nytt stort köpcentra byggs och invigs under hösten i TÖCKSFORS .

2006

12 maj och webbmastern blir farfar. Första barnbarnet Nova föds.

2006

S/S HERBERT blir K-märkt vid ångbåtsvarvet i Alingsås.

2007

Lennartsfors skola läggs i malpåse efter vårterminen slut. För få elever enligt kommunen.

2007

Brukshandeln till salu! Vem blir ny ägare?

2007

Analoga TV-nätet stängs och ersätts med digitalt nät i hela Sverige. Box erfordras för att titta!

2007

Lennartsforsdagarna välbesökta. Årets tema är "Elvis".

2007

USA-s  AL GORE får igång miljödebatten över hela världen med sin nya film om klimatförändringen

2008

18 jan fungerar ADSL 24 MB med Telia i Björboholm. Faktisk fart 19 MB

2009

Den 6 jan kl 22.14 föds barnbarn nr två. En flicka på 3,6 kg och hon får namnet Nelia.

2009

Min sambo i tjugo år, Eva avlider i hemmet 2009-08-03

2010

12 januari – En kraftig jordbävning, med magnituden 7,0 på momentmagnitudskalan, drabbar Haiti. Över 150 000 människor befaras ha omkommit.

2010

26 januari – General Motors bekräftar att man låter sälja den svenska biltillverkaren Saab Automobile till den nederländska sportbilstillverkaren Spyker.

2010

27 februari – En kraftig jordbävning med 8,8 i magnitud på Momentmagnitudskalan drabbar Chile, varefter 809 människor omkommer. Tsunamivarningar utfärdas runt om i hela Stillahavsområdet, varav de flesta dock kan avblåsas.

2010

21 mars –Vulkanen vid Eyjafjallajökull på södra Island får ett utbrott och minst 500 människor tvingas evakueras från sina hem. Nästan allt flyg i Europa stoppas

2010

19 juni – Sveriges kronprinsessa Victoria och Daniel Westling gifter sig.

2010

1 juli – Efter beslut i Sveriges riksdag den 16 juni 2009 avskaffas den svenska allmänna värnplikten, som har funnits sedan 1901, i fredstid och ersättas med en frivillig grundläggande soldatutbildning. Även det svenska kårobligatoriet avskaffas och därmed blir det frivilligt för studenter vid universitet och högskolor i Sverige att vara medlemmar i en studentkår.

2010

30 september – 50-öringen avskaffas som svenskt mynt.

2010

13 oktober – De 33 gruvarbetare, som har suttit instängda 600 meter under marken i den chilenska San José-gruvan sedan gruvan rasade den 5 augusti blir alla räddade, genom att hissas upp med hjälp av en kapsel genom ett specialborrat hål.

2011  
2011

22 juli Terrordåd i OSLO. Bomb detonerar och galning tar 76 personers liv på Utöya

2011  
2012

4 mars Vasaloppet genomfört på ny rekordtid 9 mil på 3 tim 38 min.

2012

21 juni Inbrott i Trankils kyrka

2012

29 okt. - 13 nov. Egen Kryssning med Holland-American line till USA med start i Barcelona.

2013

Årjängs Kommun funderar på att ordna fiber för IT-uppkoppling i glesbygd.

2013

16 feb. Fibernät Årjäng Sydväst beslutar på extra stämma om start av projektet i egen regi

2013

21 jan. Nya Brukshandeln i Lennartsfors går i konkurs!

2013

 

2013

14 april 00.10 Egen akut hjärtinfarkt, ambulanstransport till Östra Sjukhuset!

2013

webb-mastern BXN, 6 maj Bypassoperation på Sahlgrenska i Göteborg. 27 min på hjärt-lungmaskin. Lyckad operation!

2013

27 maj Firat min 80-årsdag på Sollebrunns Värdshus

2013

29 juni Jazz vid slussarna. Tyvärr busväder med regn o blåst

2013

8 juli Fibernät Årjäng sydväst skriver kontrakt med installatören SLL Åmål.

2013

13-14 juli Lennartsforsdagarna Sten o Stanly underhåller!

2013

17 juli Brevikens Loge. Lill-Ingmar firar 50 år som underhållare med en 3 timmars konsert. Härligt! 

2014

21 Juli Midsommarfirande på Hembygdsförening

2014

28 juni Slussejazz vid kanalen traditionsenligt

2014

19 juli Lennartsforsdagen avhålls  med många besökande.

2014

19 juli Ränketappen vid f.d. Brukshandeln , en nysatsning, invigs av bl.a. Tomas Wassberg.

2014

19 juli En fontän placerad vid infarten från Stora Lee till Dalslands kanal invigs. Pampigt!

2015

june 1 TheGotthard B Tunnel, the world's longest and deepest railway tunnel, is opened following two decades of construction work.

2015

June 23 – The United Kingdom votes in a referendum to leave the European Union.[18]

2015  
2015  
2016  
2016

12 juni – 50 dödas vid skottlossning på en gayklubb i Orlando, USA. Dådet, dittills allvarligaste skottlossningen i USA 

2016  
2016  
 2017  
 2017   
 2017  
2018

DALSLANDS KANAL fyller 150-år Åmål fyller 375-år

 2018

S/S HERBERT gör långtur för att fira kanalen och Åmål

2018 

 
2019  
2020  
2020  
2020   
   
   

 

uppdatering pågår

Min mailadress: bxn@telia.com

NUMBER OF VISITORS - ANTAL BESÖK sedan senaste uppdatering 2018-03-31 16:43  

 

Bror Nilsson
Copyright © 1995 [BEN-SON CONSULTING]. All rights reserved.
Revised: mars 31, 2018 .

Started 1997-01-26 Updated 2018-03-31 16:43 BX 
Back to Top


Granskad: 31 mars 2018 .