ERIKSBERGS MEKANISKA VERKSTAD 1853-1979

Krönika i tre delar


Del 1, Tiden fram till 1960

Sammanställd av Rune Olsson

Redigerad för internet av Bror Nilsson

Ur "Varv" 1993 sidan 3 -16

 

Verkstaden har sitt ursprung i en "galvanisk inrättning" som år 1850 startades i en gammal smedja på tomtplatsen Eriksberg på kronosäteriet Sannegården, av Christian Barchman, en segelskutredare och skeppshandlare, samt hans kompanjon C F Höglund. Detta var troligen den första specialiserade galvaniseringsverkstaden i landet. Smedjan var belägen på en höjd sydost om berget där senare EMV:s huvudkontor byggdes. Till en början arrenderades området, som hade en yta av 14400 m2, av firma Ungewitter & Co. Öppnandet tillkännagavs med en annons den 18 juli 1850 i GHT. 1852 kompletterades anläggningen med en smedja och ett gjuteri som inrymdes i ett gammalt kruthus. 1 en annons i GHT den 1 februari 1852 kallades verkstaden nu "Eriksbergs Metall- och tackjärnsgjuten". De primitiva byggnaderna utgjordes nu av en uppe på berget belägen smedja och galvanisk verkstad samt en gammal välvd gråstensbyggnad, f d krutmagasin, som nu anordnats till gjuten. 1 en på detta hus uppförd andra våning inrättades en maskinverkstad. Till detta kom en bostadsbyggnad, även inrymmande kontor, samt en gammal träbyggnad som användes som materialbod. Man började nu tillverka en mängd artiklar för fartyg: från bultar, spikar och låsar till roderbeslag, pumpar, vinschar och olika slags spel. Spisar, ugnar, ornament och gravvårdsstängsel kompletterade det rikhaltiga programmet, typiskt för sin tid.

I det följande skall vi i några korta anteckningar försöka återge en del väsentliga händelser i den lilla galvaniserningsverkstadens utveckling till ett storvarv med internationell kundkrets och fram till dess slutliga öde att sammanläggas med Götaverken Arendal AB.

1853 På våren detta år anställs David Wilhelm Flobeck som föreståndare för anläggningen och det är detta år som av någon outredd anledning räknas som verkstadens officiella födelseår. I verksamheten ingår nu reparation av dåtidens segelfartyg.

1859 Barchman lämnar företaget som drivs vidare av Flobeck nu i bolag med J F Michaeli under namnet "Eriksbergs Gjuten- och Galvaniseringsfabrik".

1863 Den 1 mars utbjuds verkstaden på offentlig auktion och inropas av Flobeck för 26500 Rdr rmt. Köpet finansieras huvudsakligen av en tysk byggmästare, P L Rapp. De närmaste åren uppförs ett nytt gjuteri och en ny maskinverkstad. De äldre byggnaderna moderniseras och nya arbetsmaskiner anskaffas. Verkstaden har nu en arbetsstyrka av 20 man.

Den första annonsen från 1850.

Galvanisk inrättning å Eriksberg.

Undertecknade, som nyligen anlagdt en galvanisk inrättning här vid relieret, rekommendera densamma på det bästa, till herrar skeppsredare, kaptener och en byar, som önska smidde jerncffekter galvaniserade. Genom denna procedur förädlas jernet så, att det bevaras mot rost, hvarigenom skepp,     hus-byggnader, m.m., skyddas en längre tid mot röta. 1 Frankrike begagnas numera  galvanisk bult och spik till skeppsbyggnad, med lika fördel som koppar; och har denna uppfinning derstädcs långe varit brukad samt tillvunnit sig stort förtroende.            En stor besparing vinnes äfven i färgstofter, enär fartygen hålla sig rostfria. Vi våga, med anledning häraf hoppas, att isynnerhet herrar skeppsredare skola finna det högst förmånligt att i berörde afseende, anlita denna inrättning, och skola vi på allt sätt söka motsvara varje förtroende bårutinnan. Jerneffekter till galvanisering, kunna inlemnas till Christian C. Barchman eller C. F. Höglund Senior.

Götheborg den 15 Juli 1850.                                                         Christian C. Barchman eller C. F. Höglund Senior

 

1865 Den 15 april öppnas en utställning och detaljförsäljning i en f.d. kroglokal i Ostindiska huset, för att här sälja verkstadens produkter såsom spisar och liknande. (Denna försäljning stängs 1896.) Verkstaden bygger också ett 60 fot högt fyrtorn av Heidenstams konstruktion på Måseskär.

1871 Avsöndras verkstadsområdet från Sannegården och inköps av verkstadsintressenterna för 40000 Rdr.

1873 Den första fartygsbeställningen gäller en bogserångslup som döps till ERIK och levereras i mitten av november till grosshandlare Aug Röhss i Gbg. Den första leveransen, som har byggnadsnr 2, är emellertid bogserslupen ACTIV. Den levereras den 29 oktober. GHT skriver den 30 oktober 1873 om detta: "Från Eriksbergs Fabrik, tillhörande Hr D W Flobeck, uppkom i dag till Skeppsbron en ny bogserångslup med en maskin om 8 hk kraft. Ångslupen som är av jern och erhållit namnet ACTIV, är heldäckad samt akterut försedd med en mindre salong och förut kojplatser för besättningen. Den är beställd (av Brukspatron E Sellberg på Ramnäs bruk och afsedd föir hogsering å Smedjeholms (Strömsnäs) Kanal till Stockholm. ACTIV är den första ångare som förfärdigats vid den för sina arbeten å andra områden välkända verkstaden ". Dessa två första leveranser än systerfartyg och har dimensionerna L=46, B=11´, djupgåendet=61´ (8 nom. hk ungefär = 32 IHK) Under året levererar man också ett fyrtorn till Gotland samt 222 st ångkaminer till Grand Hotel i Stockholm. Verkstaden sysselsätter nu 220 arbetare.

1874 1 mars levereras FÄRJAN II för trafik mellan Klippan - Färjenäs. Denna färja kommer i folkmun att fick namnet "Bonnafröjda". På kortare tid än 9 månader byggs också Hisingsbron. Den invigs den 1 december av landshövding Ehrensvärd. Under 1870-talet bygger verkstaden också en rad broar över kanalerna i Göteborg.

1876 Den 18 december bildar ägarna Eriksbergs Mekaniska Werkstads AB. Det nya bolaget får ett aktiekapital av 400000 kronor uppdelat på 400 aktier ä 1000 kr. Styrelsen utgörs av Dir P.I. Rapp, Löjtnant Victor Rapp och D W Flobeck som också blir VD. Antalet anställda är nu 180 man.

1878 I slutet av decenniet företas avsevärda utvidgningar med kajen, bryggor och verkstäder.

1881 Genom utfyllnader i älven utökas området. På utfyllnaderna byggs i början av 1880-talet bl. a. två nya stapelbäddar. I början av 1880-talet har verkstaden omkring 300 man anställda. Ett år kommer man upp till ett tillverkningsvärde av 0,5 milj. kronor.

1896 Övertar Flobeck herr Rapps aktier och blir styrelseordförande och VD. Den 4 juni utbryter en strejk bland gjutarna vid Eriksbergs och Lundby verkstäder. Den varar till den 20 i samma månad.

1897 En upphalningsslip med hydraulisk kraft anläggs. Den är avsedd för kanalbåtar och mindre Östersjöfartyg på upp till 600 tDW.

1904 Den 19 februari avlider D W Flobeck. Jordfästningen äger rum i Lundby kyrka och han begravs sedan i familjegraven på Östra kyrkogården. Sonen Erik W Flobeck övertar nu som VD ledningen av företaget, där han varit anställd sedan 1894. Styrelseordförande blir förste fyringenjör Emil Karlsson. En pannverkstad uppförs och utrustas med en större hydraulisk nitmaskin och moderna luftnitningsmaskiner.

Eriksberg år 1903. Till vänster slipen med ett par mindre båtar torrsatta, strax till höger om bildens mitt skymtar ett skrov under byggnad på stapeln. I bildens högra kant ligger den ursprungliga verkstadsbyggnaden kvar på bergklacken nedanför nuvarande kontoret.
   

1905 Utökas varvsområdet med ett område utefter älven närmast väster om det ursprungliga området. En av leveranserna är bogserbåten S/S HERBERT (NB 128) som går av slipen 27 feb. och senare under våren levereras till Strands Ångsåg vid sjön Stora Lee i  norra Dalsland. Jungfruturen går via Trollhätte Kanal över Vänern och genom 25 slussar i Dalslands Kanal innan den når Strand i Nössemark.

1906 Hemsöks etablissemanget av en eldsvåda som lägger snickeriverkstaden i aska. En ny snickeriverkstad anläggs omedelbart efter branden.

Den byggs med timmermansverkstad i undre våningen och snickeriavdelning i den övre. Ett nytt gjuteri med 50x25 m golvyta byggs och utrustas med två Krigars kupolugnar, ett särskilt metallgjuteri samt torkugnar. NB 130, S/S FERM1A, levereras, varvets första leverans till Broströms.

1907 Aktiekapitalet utökas till 500000 kronor. På grund av begränsade resurser tvingas verkstaden koncentrera sig på det mindre tonnaget. En ny stor eldsvåda skövlar plåtslageriverkstäderna och smedjan. I stället uppförs nu stora ljusa verkstadsbyggnader samt en ny förrådsbyggnad. Den nya plåtslageriverkstaden får en golvyta av 70x25m och förses med moderna maskiner. Smedjan uppförs för 11 eldar och förses med en stor ånghammare och en lufthammare.

1911 Hittills har elektricitet för maskiner och belysning genererats i egen elcentral men nu fås man en direkt kraftöverföring från Trollhättan.

1912 Det 100:de fartyget, NB 160, S/S GUDRUN, en kanalångare på 248 bruttolön, levereras.

Detta år är tillverkningsvärdet 850000 kronor. Antalet anställda är nu 275 man.

1913 Den 22 november firas verkstadens 60-årsjubileum med en festlighet. Antalet anställda är nu c:a 400 personer. Genom att arrendera mark på 60 år av Göteborgs stad, utökas verkstadsområdet med ett område beläget utefter älven, väster om det område som tillkom 1905. Verkstadsområdet sträcker sig nu fram till gatan som går ner till Eriksbergsfärjans tilläggsplats. På det nya området anläggs en ny stor fartygslip. Då efterfrågan några år in på 1910-talet framför allt inriktas mot de större tonnageklasserna, står familjeföretaget nu inför betydande problem. Erik Flobeck börjar därför bli benägen att avyttra företaget.

1914 Maskinverkstaden utvidgas. "Vestkustens komfortablaste ångare, NB 166, S/S Bohuslän levereras den 14 maj".

1915 Den 31 augusti överlåts hela aktiestocken, om nom. 0,5 milj kronor, för 1,2 milj. kronor, till Dan Broström och företaget blir dotterbolag till Ångfartygs AB Tirfing. Dan Broström inträder som styrelseordförande, Erik Flobeck kvarstår som VD och Gunnar Engberg blir teknisk ledare. Han har varit anställd på företaget som varvsingenjör sedan 1907. Varvet bygger själva sin första flytdocka, som också blir den första flytdockan i Göteborg. Dockan har en lyftkraft av 1500 ton. Antal anställda är nu c:a 400.

1916 Utökas aktiekapitalet med 0,5 milj kronor, hela beloppet tecknas av Tirfing. En stor utbyggnad påbörjas på det område som 1913 arrenderades av staden. Två betongbäddar avsedda för fartyg upp till 3000 tDW, med en kranbana emellan samt nya verkstäder och kontor uppförs.

 

De två nya stapelbäddarna under byggnad 1917.

 

Då varvet tidigare har en bädd, disponeras således nu tre bäddar. Varvsområdet utökas nu också med ett område väster om vägen till färjan samt ett område norr om det ursprungliga området. Arbetarebostäder för c:a 200 familjer uppförs också detta år.

1917 Aktiekapitalet ökas med ytterligare 0,5 milj kronor, som tecknas av Tirfing. I mars kölsträckes det första fartyget på den första av de nya bäddarna och i maj sker första kölsträckningen på den andra bädden. Erik W Flobeck avlider den 27 december. Han efterträds som verkställande direktör av Gunnar Engberg.

1918 Under åren 1916-1918 lånar Tirfing ut totalt 1,7 milj. kronor till EMV.

1919 En ny flytdocka med en lyftkraft av omkring 7500 ton beställs från Liibeck.

1920 Aktiekapitalet utökas till 3 milj. kronor. Antalet anställda har nu ökat till 980. I början av 1920-talet öppnas en sjukstuga i Flobecks gamla vinkällare. Under tiden den 26 januari till den 8 mars är verkstaden stängd p g a konflikt.

1921 I slutet av januari anländer den nya dockan, Flytdocka 2, från Tyskland, den 4 februari sker den första dockningen och den 5 februari sker invigningen. Dockan har en lyftkraft av 7750 ton. Antal anställda är under året bara omkring 500.

1922 Varvets första dieselfartyget, NB 206, M/S Erland levereras.

1923 Den nya maskinverkstaden (Vita Hallen) tas i bruk. Den 30 april sjösätts ett nytt förskepp till M/S Sydland som 1921 i december strandade vid Hönö Huvud. Det nya förskeppet sammanfogas i flytdockan med det bärgade akterskeppet. I mitten av september skriver GT "Nagelvärmare strejka, 30 oorganiserade ynglingar i vild strejk".

1924 I början av februari är det livligt vid varvet, 48 fartyg ligger inne för reparation. Den nya flytdockan, Flytdocka 3, som byggts vid varvet tas i bruk den 27 december då T/S Drottningholm dockas in som första båt. Dockan invigs sedan den 30 december av statsrådet Sandler. Invigningsfesten hålls på Trädgårdsföreningen. Dockan var ursprungligen avsedd för en lyftkraft av 9000 ton men utökas under byggnadstiden så att den vid invigningen har 18000 tons lyftkraft. Den utökas senare till 23500 tons lyftkraft. Ett licensavtal träffas med B&W om byggande av dieselmotorer av deras konstruktion. Verkstadsområdet omfattar nu 71500 m2, arbetarantalet är 852 man och antal tjänstemän och arbetsledare 89 man, varav 17 på ritkontoret. Under året repareras 780 fartyg, varav 271 dockas eller slipsätts. Omsättningen för nybyggen och reparationer är 5,7 milj. kr.

1925 Vid Dan Broströms död i juli blir J. Alb. Jansson ny styrelseordförande. Mot mitten av 20-talet utökas de två stapelbäddarna för att kunna klara de större fartyg som nu börjar byggas. Det första fartyget med Eriksbergsbyggd dieselmotor, NB 214, M/S FALSTERBO, ett 6650 tons lastfartyg med en motor på 2000 IHK, levereras. Det är samtidigt det största fartyg som hittills byggts på varvet.

1926 Styrelseordföranden J Alb. Jansson avlider och efterträds av Kapten S G Jansson. Lördagen den 19 juni sjösätts jagaren O. H. NORDENSKIÖLD. Skrovet som varvet byggt som underleverantör till Götaverken är EMV:s första örlogsfartyg och skall efter vissa inrednings- och utrustningsarbeten till Götaverken för färdigställande. Under sommaren ligger Valkokeriet Sir James Clark Ross inne vid varvet för reparation.

1927 I februari levereras M/S MÄLAREN, varvets första leverans till Transatlantic.

Vid en våldsam eldsvåda den 3 maj, läggs Rörläggeri- och Kopparslageriverkstäderna samt Renseriet helt i aska.

1928 l april levereras M/T MARKLAND på 9000 tDW, varvets första tankfartyg. I december levereras det norska tankfartyget M/T DALFONN som med sina 13465 tDW är det största motorfartyg som hittills byggts i Skandinavien. Fartyget är byggt efter ritningar från Götaverken.

M/T Markland under färdigställande vid utrustningspiren 1928.1 bakgrunden varvet med verkstäderna. Längst upp till vänster skymtar valskvarnen.

   

En pensionskassa för varvets tjänstemän och befäl inrättas.

1929 En eldsvåda i mitten av februari ödelägger Gjuteriet. Modellmagasinet med dyrbara samlingar är starkt hotat. I februari gör Amerikalinjens östersjöångare S/S KASTELHOLM, provtur i 12" kärnis runt Dynan. l augusti var 15 fartyg om tillsammans 100000 tDW i arbete och beställning. På hösten byggs, i docka II, skrovet till NB 237, ett lastfartyg på 6900 tDW. Under året levereras motorer på tillsammans 15600 IHK.

1930 Antalet anställda har nu ökat till omkring 2100.

1931 M/T Castor av Trelleborg repareras efter en omfattande brand.

1932 På grund av depressionen levererades detta år endast tre fartyg. Ett av dessa är isbrytaren GÖTA LEJON på 4000 IHK, som den 17 december levereras till Göteborgs Hamnstyrelse. Antalet anställda har nu sjunkit till endast 850 man.

1933 I maskinverkstaden är nu produktionen långt under hälften av vad den var för ett par år sedan, endast motorer på tillsammans 6400 IHK levereras.

1934 Efterträds S. G. Jansson som styrelsens ordförande av major Herbert Jacobsson som sedan kommer att inneha denna post till sin död 1948.

1935 Byggs ett tankfartyg på 575 ton, med ett huvudsakligen svetsat skrov, NB 279, M/S SOYA II.

1937 Levereras Eriksberg 200:de fartyg, NB 272, M/S BRAGELAND, ett lastfartyg på 4700 tDW. Det totala dödviktstonnaget för fartygsleveranserna uppgår till cirka 375000 ton. Antal anställda har stigit till 2500.

1938 Antal anställda uppgår under året till omkring 2800. Total effekt av levererade motorer uppgår till 38700 IHK.

1939 Ny mark inköps av Göteborgs stad, väster om Eriksbergsgatan och Valskvarnsgatan. Även den mark som tidigare arrenderats, har nu förvärvats. Företaget är nu ägare till all mark, på vilken dess verksamhet bedrivs. Till Eriksbergs Arbetsledares Semesterhemsförening, överlämnar bolaget som gåva, ett markområde med byggnader, vid Halsenabb på Orust. Skrovet till NB 291, varvets första 15000 tons tanker, byggs i en av dockorna. Den 19 juli påbörjar jagaren Malmö sina verkstadsprovturer som planeras pågå i två månader. Den 11 augusti ligger samtidigt tre djupvattenseglare, Moshulu, Abraham Rydberg och Pamir, inne vid varvet för översyn. På somrarna före andra världskriget är det ganska vanligt att man ser stora segelskutor vid varvet, men det är ovanligt med så många på en gång. Under året reparerades 574 fartyg.

1940 På det förra året anskaffade markområdet påbörjas nu uppbyggnaden av en ny varvsanläggning bestående av tre betongbäddar. De får en längd av 175 m. Två av dem, bädd nr 4 och bädd nr 5, räcker till för tankfartyg på omkring 24000 tDW, medan den tredje, bädd nr 6, görs tre meter bredare än de andra två, så att den räcker för tankfartyg på upp till 30000 tDW. Bäddarna som blir av en ny typ, "self contained", kommer att betjänas av åtta kranar med 20-30 tons lyftkraft En ny plåtverkstad byggs också. Den kommer att bestå av fyra skepp, för rak plåt, buktig plåt, profiler och spant. Skeppen mynnar ut i en svetshall som utgör ett tvärskepp till de andra skeppen. Svetshallen får dim 150x30 m och en höjd av 26 m. Den utrustas för att kunna klara sektioner upp till 40 ton. Över delar av byggnaden inreds mallvinden.

Till detta kommer en ny materialgård för valsmaterial, samt lagringsplatser för de färdiga sektionerna i närheten av de nya bäddarna.

1941 På bädd nr 5. den först färdiga av de nya bäddarna, kölsträcks den 8 april NB 307, en 15000 tanker. Bädden är sedan helt klar på hösten. Den 16 juli bildas Eriksbergs Skyttekorporation.

1942 Genom köp från Gbg stad utökas verkstadsområdet med ett område norr om det tidigare, bl. a berget där kontoret senare kom att byggas. Efter detta köp omfattar varvsområdet nu totalt 204000 m2.  

Antalet anställda har nu minskat till omkring 2500. Motorproduktionen har också minskat och är totalt under året 12100 IHK. Den 30 januari levereras isbrytaren EISBEER, NB 319, till Oberkommando der Kriegsmarine. I december levereras M/T MALMLAND, det första fartyget av en ny typ till Tirfing, ett malmfartyg på 12620 tDW. Fartyget skall efter smärre ändringar även kunna föra oljelaster.

1943 På våren tas den första delen av den nya plåtverkstaden i bruk. Antal anställda stiger igen och kommer under året upp i omkring 2800. Minfartyget ÄLVSNABBEN levereras.

1944 I början av året invigs det nya huvudkontoret. Plåtverkstaden är nu helt klar och tas i bruk. På hösten är också den andra nya bädden, nr 4 klar. Det första fartyget på denna bädd blir NB 350, kryssaren Göta Lejon. Varvet har i början av året en orderstock om 35 fartyg på tillsammans 300000 ton för svenska och norska rederier.

1945 Den 17 november sjösätts kryssaren GÖTA LEJON i närvaro av Kronprins Gustaf Adolf. Under året inflyter beställningar på ytterligare 23 fartyg för norska räkning. Den 12 december sträcks på den nya bädd nr 6 kölen till NB 343, en 15800 tDW tanker av ny typ.

1946 Första etappen av den nya svetshallen är klar att tas i bruk. Den tredje av de nya bäddarna, nr 6 är helt klar på hösten. Fr. o. m. detta år bedrivs en tid arbetet på sex bäddar. 

Ett nytt centralförråd tas i bruk i juli. Det har en yta av 6000 m2. M/S TALABOT, levereras, varvets första leverans till Wilhelmsen.

1947 Den 15 december levereras kryssaren GÖTA LEJON. I april tas den nya pannverkstaden i bruk. Den 31 december avgår Gunnar Engberg som VD och efterträds av Erik Häggström. Häggström har varit anställd vid varvet sedan 1925. En säregen olycka inträffar då ett tankfartyg vid sjösättningen kolliderar med T/S Suecia. Under året levereras den första 18500 tDW tankern, M/T MAR1EHOLM.

Den nya svetsverkstaden och stapel bäddarna i slutet av 1940-talet. På staplarna syns skrov i tre olika byggnadsstadier på det mellersta skrovet har arbetet pågått en månad, på det vänstra två och på det högra tre månader.
   

1948 Den sista delen av Svetshallen, en 50 m lång tillbyggnad, tas i bruk under sommaren och därmed är den stora omdaning av varvet som inleddes 1940, i huvudsak fullbordad och varvet intar en ledande ställning i fråga om modern och rationell produktion, där övergången till svetsning och sektionsbygge utgör väsentliga nyheter. Varvet är nu sannolikt det modernaste i världen. Efter man under ett par år ha byggt på sex bäddar visar erfarenheterna från sektionsbyggnadmetoden an man genom rationaliseringsmöjligheterna kan koncentrera allt skeppsbyggen till de tre nya bäddarna med bibehållen kapacitet och bättre ekonomiskt utbyte. För ett 18000 tons tankfartyg kan man med en skift klara en byggtid av högst tre månader på bädden. Därför läggs den äldsta bädden ner och de två andra gamla bäddarna hålls som reserv för specialfartyg. Överenskommelse träffas om att licenstillverka motorer av typ "Doxford". Motorproduktionen detta år uppgår till totalt 83000 IHK.

1949 I april avlider major Herbert Jacobsson. Han efterträds som styrelseordförande av Tor E. J:son Broström. Detta är första året man bygger på endast tre staplar. Man håller sedan en produktionsvolym av ett nybygge per månad, motsvarande c:a 200000 tDW per år. En större tillbyggnad (Gröna Lund) till den tidigare i tre omgångar ombygga maskinverkstaden tas i bruk i mitten av året. Årskapaciteten för motorer är nu 100-150000 IHK, fördelat på enheter på upp till 15000 IHK. Sjukstugan byggs om och får större utrymme och bättre utrustning. Under året görs en större ombyggnad av kryssningsfartyget M/S Stella Polaris.

1951 Aktiekapitalet utökas från 6 till 9 milj kr genom överföring av 3 milj. kr från disponibla vinstmedel. I oktober tas den stora heltäckta motordrivna färja, som anskaffats för att ersätta de öppna pråmarna för arbetartransporterna över älven, i bruk. Den kan ta 520 passagerare. En husbåt för 136 man, avsedd för de tyska arbetarna, tas i bruk. Den systematiska yrkesutbildningen med omskolningskurser för nyanställda startar. M/T SOGNEFJELL, det första 24000 tDW tankfartyget, levereras. Efter att ett par år ha legat över 80000 hk, sjunker produktionen av motorer under året till totalt 63000 IHK.

1952 En 50 tons pontonkran anskaffas från Tyskland. Den 23 oktober sjösätts NB 433, jagaren SMÅLAND. Under året levereras 10 fartyg om totalt 137780 tDW. 433 fartyg repareras, varav 210 dockas. Omsättning 151 milj kr. Åren 1945-1952 ligger antalet anställda mellan 3300-3500. Den första Doxfordnnotorn av varvets egen tillverkning installeras i NB 422, M/T KOLLGEIR, ett tankfartyg på 18000 tDW. Under året levereras motorer på totalt 82000 IHK.

1953 På våren tas den nya verktygsförrådsbyggnaden i bruk. I källaren inryms provningsverkstad och förråd, i bottenvåningen verktygsförråd och värmecentral och i 1:a och 2:dra våningarna klädrum för 600 man. Det gamla verktygsförrådet byggs om till Centralkök och matsalar och tas delvis i bruk på hösten. Under sommaren förlängs bädd nr 6 med 20 m för att möjliggöra byggande av tankfartyg på 35000 tDW.

Den första av en ny typ långslagiga B &W-motor på 10300 IHK installeras på våren i NB 431, M/T BRAJARA, en tanker på 24300 tDW. Under året levereras totalt 12 fartyg om 160560 tDW, vilket är rekord i Eriksbergs historia. Antal arbetare är nu 3365, antal tjänstemän och arbetsledare 715, varav 158 på ritkontoret. På Valborgsmässoafton kan man se en ovanlig syn i dockorna, två fartyg är dockade i vardera av dockorna. Docka 1: en minutläggare och en vedettbåt från Kustartilleriet, i Docka 2: jagaren Klas Horn och bogserbåten Rudolf samt i Docka 3: S/S Sirus och M/S Glimmaren. Den 29 maj firas verkstadens 100-årsjubileum med middag på Grand Hotell. I samband med jubileet görs donationer till de anställdas organisationer, dessutom utdelas gratifikationer till de anställda.

Huvudkontoret i början av 1950-talet. På bergklacken till höger, där livbåtarna står, låg den gamla smedja där verksamheten startade 1850. År 1993 kan man fortfarande se en liten rest av denna bergklack.
   

1954 Den utbyggda sjukstugan tas i bruk i juni. På våren rivs den gamla slipen. Lärlingsutbildningen vid företaget startar. Lärlingarna genomgår en 3-årig yrkesutbildning, med teori och praktik parallellt, inom något av yrkena : Fartygsbyggare, Maskinarbetare, Motormontör, Fartygsrörläggare, Fartygselektrisk installatör och Fartygssnickare. Det första Eriksbergsbyggda fartyg som forses med en uppladdad huvudmotor, NB 480, M/T TABRIZ, en tanker på 18000 tDW, levereras den 17 maj. Motorn är på 11280 IHK. Den första tankern i 32000 ton klassen, NB 441, M/T BERGEBOSS, 32900 tDW, 13800 IHK, levereras den 9 juni. Ett rekord på sitt sätt är väl att man under året till en och samma redare, LEIF HÖEGH, levererar fyra stora tankfartyg på tillsammans 72000 tDW.

1955 På sommaren är arbetena med den nya dockpiren klara. Den har fått en annan placering än den gamla och är byggd i betong. Dockorna är således också flyttade till nya lägen. Piren ar försedd med en byggnad för klädrum, matsal, kontor, verktygsförråd, WC mm. På hösten provkörs i maskinverkstaden världens största dieselmotor, en 10-cylindrig överladdad motor med 740 mm cylinderdiameter och 1600 mm slaglängd, utvecklande 12500 EHK vid 115 varv/min. Den installeras sedan i NB 464, ett tankfartyg på 34800 tDW.

1956 Genom överföring från sparade vinstmedel utökas aktiekapitalet från 16 milj. kr till 30 milj. kr. På våren tas det nya centralköket i bruk. På hösten är den nya snickareverkstaden i sandhålan helt klar. Den är uppförd i betong och tegel och inrymmer hyvleri, timmermans verkstad, maskinsnickeri och möbelverkstad samt personalutrymmen. I en fristående byggnad inryms ett modernt träförråd med effektiva transportanordningar. En mindre utbyggnad av gjuteriet görs. 

Av Göteborgs stad inköps 150000 m2 mark sydväst om det gamla varvsområdet. Efter detta köp omfattar varvsområdet nu 350000 m2. Jagaren SMÅLAND, levereras den 12 januari. 

I januari levereras också det första 34000 tons tankfartyget, NB 464, M/T FERNCREST, 34800 tDW, 12500 EHK. Den 28 maj sjösätts NB 487, jagaren SÖDERMANLAND.

1957 I augusti startar sprängningsarbetena för den nya dockan. I januari sjösätts skrovet till jagaren HÄLSINGLAND, i april bogseras sedan skrovet till Kockums för utrustning. Detta år sätter Eriksberg skandinaviskt årsrekord genom att sjösätta 247300 tDW, varvet har också flest sjösättningar och leveranser i Europa. EMV:s 100:e fartyg för norska beställare, M/T FJORDAAS, en tanker på 35000 tDW, levereras. Beställningar erhålls på fem 48600 tDW tankfartyg som skall utrustas med de Laval ångturbiner. Den sista leveransen ligger 1963.

1958 Den nya flygeln till huvudkontoret tas i bruk, den sista inflyttningen sker under semestern. Den nya svetsverkstaden, med en yta av 4000 m2 och utrustad med en 50 tons travers, är nu också klar och tas i bruk. 

De egentliga sprängningsarbetena på Pölseboområdet, för att bl.a. bereda plats för den nya dockan avslutas i december. Totalt 350000 m3 har sprängts bort. På sommaren levereras det 400:de fartyget, NB 487, jagaren SÖDERMANLAND, till svenska marinen. Det sammanlagda tonnaget för dessa fartyg utgör cirka 2 500 000 tons DW. Produktionen av motorer är den största hittills, 14 huvudmotorer på 148000 IHK och 19 hjälpmotorer på 10000 IHK. Antal anställda är nu cirka 4500. 

I konjuktursvackan på våren får 100 arbetare sluta på grund av arbetsbrist och på grund av att sjukfrånvaro och naturlig avgång minskat. I september får ytterligare 100 arbetare gå. Senare på hösten börjar det bli bristande arbetstillgång, främst på reparentsidan, vilket orsakar varsel om uppsägning av c:a 300 man. Över årsskiftet tvingas man permitera hela varvspersonalen, 3800 man, från den 23 december till den 7 januari -59.

1959 Genom överförande av 15 milj kr, från återanskaffningsfonden, utökas aktiekapitalet från 30 milj kr till 45 milj kr. På hösten tas en ny 230 m lång utrustningskaj utanför maskinverkstaden i bruk. I början av året får ytterligare c:a 160 man sluta. Varvets första turbintanker, NB 516 T/T KOLL, 36550 tDW, utrustad med en 15000 EHK Parsonturbin levereras den 20 augusti. Den 1 september kölsträckes NB 558, en turbintanker på 48600 tDW, det första fartyget i den nya dockan.

Källor:

Schéel: Eriksbergs Mekaniska Verkstad 1853-1913

Eriksbergs Mekaniska Verkstad 1853-1953

Fredberg: Det Gamla Göteborg

Göteborg under 300 år

Bonsdorff: Göteborgs hamn

Beckholmen: Torpet

Tre generationer på sju hav

Mattsson: Huset Broström

Transbladet 1953:3 och 1966:3

W Söderskog: David W Flobeck, GP 12/3 1960.

Eriksbergs pressklippsamling (i Celsius arkiv)

Meddelande från Företagsnämnden till de anställda vid EMV 1949 - 1969

Aktuellt Eriksberg-Lindholmen, 1970-1974

Svensk Sjöfartstidning 1945-1960

 

 

ERIKSBERGS MEKANISKA VERKSTAD 1853-1979

En krönika. Del 2, 1960-talet

Sammanställd av Rune Olsson

Ur ”Varv” 1994 sidan 16 – 23 

1960 På våren är den nya byggdockan fullt klar. Den har dimensionerna 280 x 44,2 x11,6 m och avses för fartyg på upp till 130000 ton. Den vattenfylls för första gången vid invigningen den 14 juni då NB 558, T/T Mobil Enterprise, döps och dockas ut. Fartyget är det första i Sverige som byggts i byggdocka. Den nya rörverkstaden är också klar och tas i fullt bruk i slutet av oktober. Den 30 juni levereras NB 528, M/T Siljestad, ett tankfartyg på 36200 tDW. Fartyget är utrustat med den största huvudmotor som byggts på varvet, en 12-cylindrig motor av typ 74VTBF-160, på 15600 EHK. Det är varvets första 12-cylindriga motor ( Se not på nedan! Under uppdatering). Antal anställda är under året 4350, varav 3359 kollektivanställda och 992 tjänstemän och arbetsledare. Fakturerad försäljning är 308 Mkr, varav export 209 Mkr. Av försäljningen belöper sig 278 Mkr på fartygsnybyggen, 28 Mkr på reparationer och 2 Mkr på diverse tillverkningar. Under året repareras totalt 407 fartyg, varav 117 dockas. Gjuteriets produktion är under året c:a 2000 ton färdigt gods, vilket är den högsta årsproduktionen hittills. 

1961 På bolagsstämman den 24 maj beslutas att utöka aktiekapitalet, genom en nyemission på 15 milj. kr och en fondemission på 15 milj. kr, från 45 till 75 miljoner kronor. Den 30 juni efterträds Erik Häggström som VD av Sven Häggqvist. Den 18 september sträcks i byggdockan kölen till Flytdocka IV. Den har byggnadsnummer 575. I september avgår Flytdocka II till Norge, dit den sålts. Detta är den docka som byggdes i Lybeck 1920. Den 24 mars levereras NB 558, T/T Mobil Enterprise, 50700 tDW, varvets första leverans till Mobil och det största fartyg som byggts i Göteborg. Efter semestern startar provkörningen av den första huvudmotorn med högre uppladdning, medeltryck 9,5 kg/cm2. Motorn, av typ 1074VT2BF160, är på 15000 EHK. Den installeras sedan i NB 536, M/S Hemland på 36600 tDW, som levereras den 31 oktober. På våren utförs på 66 löpdagar Eriksbergs och sannolikt svensk varvsindustris genom tiderna största reparationsarbete, då M/T Polyana efter en explosionsolycka i Persiska Viken repareras. Den levereras den 23 mars, vilket är 7 dagar före utlovad datum. Totalt levereras under året 11 fartyg om 264775 tDW, vilket är det mesta som hittills levererats från något skandinaviskt varv.  

Varvet sett frän älven i januari 1960. l dockan syns det halvfärdiga skrovet till NB 558, Mobil Enterprise          På bäddarna, från vänster skroven för NB 528, NB 556 och 555.

 

 

1962 Avtal träffas med Kockums, tre holländska varv och en portugisisk koncern om anläggandet av ett större reparationsvarv i Lissabon. Den nya dockan, Flytdocka IV, som byggts för dotterbolaget AB Eriksbergs Verkstads Flytdockor, dockas ut den 20 januari, en dag försenad på grund av vädret. Den har en lyftkraft av 30000 ton och klarar att lyfta tankfartyg på upp till 65000 tDW. Längd över kölblocken är 222 m, bredden 34,8 m och djupet över kölblocken 9,8 m. För att ge utrymme för större fartyg, har dockpiren i samband med tillkomsten av den nya dockan förlängts med 35 m. Den nya monteringshallen för dieselmotorer är klar i början av året. Den är försedd med en 97 m lång monteringsbädd för motorer på upp till 27600 EHK. Monteringshallen inrymmer också nya lokaler för maskinverkstadskontor och verktygsavdelning. Det första motormontaget, som gäller motorn till NB 565, M/T Oklahoma, startar den 1 februari. Invigningen av den nya monteringshallen, med denna motor under provkörning, samt av dockan, med M/S Gripsholm indockad som första fartyg, sker den 15 maj.

Under våren monteras den sista motorn i gamla monteringshallen, varefter monteringsbädden slopas. Under våren tas också den nya projektoranläggningen på mallvinden i bruk. Den nya värmecentralen väster om Bratteråsberget tas i bruk på hösten

 

 Utdockningen av den nya flytdockan, Docka IV, den 20 januari 1962.

 

 Ett nytt kallförråd med modellförråd i övre våningen placerat söder om snickareverkstaden, tas också i bruk på hösten. I samband härmed rivs det gamla s.k. ES-förrådet. På hösten förtöjs Flytdocka I i sitt nya läge väster om byggdockan. Öster om reparationsverkstaden görs en tillbyggnad för härdverkstad samt utrymmen för rengöring av detaljer, metallsprutning och svetsning. Den 5 november sträcks kölen till NB 562, den första turbintankem på 97000 tDW. 

1963 Den 10 januari träffas ett avtal enligt vilket Staten och Eriksberg övertar vardera 50% av aktiekapitalet i Uddevallavarvet. Avtalet träder i kraft den 1 mars 1963 och gäller till den 31 december 1972. Eriksberg övertar ledningen av varvet och skall tillföra Uddevallavarvet nya beställningar. Under våren tas Pölseboanläggningens materialgårdsdel i bruk. Materialgården har en yta av 50000 m2 och är utrustad med kranar och traverser samt en riktvals. Blästrings och målningsdelen tas sedan i bruk i september. Ett markområde på 25000 m2, med tillhörande vattenområde vid Sandviken och Sörhallsberget, förvärvas från Kooperativa Förbundet. På hösten påbörjas här arbetena med en ny utrustningskaj, Sörhallskajen. En mellan gamla maskinverkstaden och monteringshallen nyuppförd byggnad inrymmande vitmetallgjuteri, verktygsavdelning och verktygsförråd samt matsalar och verkstadskontor invigs i april. Fem nya kranar med 25-60 tons lyftkraft, för pirar och utrustningskaj, tas successivt i bruk, den första i april och den sista i september.

Den 23 april döps och sjösätts Europas största fartyg NB 562, T/T Mobil Brilliant. längd 274 m, 97000 tDW. Skrovet har byggts på rekordtid, 22 veckor från kölsträckning till utdockning. Beställningen gällde ursprungligen en 50000-tonnare men ändrades 1961 till att gälla en 95000-tonnare. Leveransen sker den 26 oktober. Fartyget är det största hittills från varvet. Det är utrustat med en GE turbin på 28000 EHK. På våren provkörs den första huvudmotorn av den större typen, 84VT2BF180. Den 10-cylindriga motorn är på 21000 EHK vid 9,5 kg/cm2, vilket gör den till den starkaste hittills från varvet. Den installeras efter provkörningen i NB 545, M/T Fernpark på 53000 tDW.

Interiör från den nya montagehallen för motorer i maj 1962. Motorn av typ 974VT2BF-160 för NB 565 är under provkörning.  

1964 Räkenskapsåret ändras till att löpa från den l oktober ena året till den 30 september påföljande år. På våren färdigställs den nya blästringsanläggningen för maskin- och utrustningsdetaljer på Pölseboområdet. En datamaskinanläggning, placerad i huvudförrådets översta våning, tas under våren i bruk för, i en första etapp, avlöningsuträkning. Under sommaren överförs all tillverkning av hjälpmotorer från Eriksberg till Skandiaverken. Den sista hjälpmotorn från Eriksberg, avsedd för NB 554, M/T Tartar, provkörs på sensommaren. I slutet av december presenteras för företagsnämnden, förslag i form av ritningar och modeller till Eriksbergsgården. Den 8 oktober levereras NB 563, M/S Tibetan, 59050 tDW, Eriksbergs första fartyg med manövrering av huvudmotorn från bryggan. 

1965 Ett nytt dotterbolag, Euromekan AB, bildas för tillverkning på licens av en ny högtryckstvättautomat. Under våren görs planer upp för ytterligare en byggdocka placerad väster om den nuvarande. Den avses få måtten L=340 m och B=56,4 m vilket räcker för fartyg på upp till 200000 tDW. På hösten tas den nybyggda driftverkstaden på planen söder om huvudkontoret i bruk. På försommaren görs ett stort reparationsarbete då förskeppet från tankfartyget Stolt Dagali sammanfogas med akterskeppet från tankfartyget C T Gogstad. På hösten görs sedan ett omfattande ombyggnads och moderniseringsarbete på kryssningsfartyget M/S Stella Polaris. Ombyggnaden är klar i november. Under året levereras totalt 11 fartyg om 416000 tDW, vilket är nytt rekord för EMV. Under året har levererats 14 huvudmotorer på totalt 199000 EHK, också den högsta årssiffran hittills. 

1966 Under sommaren och hösten diskuteras ett samgående mellan de stora Göteborgsvarven. Vid överläggningarna vill de svenska varven att staten skall lämna finansieringshjälp, men staten ställer då villkor att Eriksberg, Götaverken och Uddevallavarvet skall etablera samarbete vilket dessa inte vill acceptera. Den 1 december skriver Svenska Dagbladet: "Sammanläggning av Eriksberg och Götaverken statligt krav för att klara likviditetskrisen". Genom ett i slutet av året träffat avtal med Johnsonkoncernen förvärvas licensrätten att för eget och Uddevallavarvets behov tillverka medelvarvsmotorer av typ SEMT-Pielstick. Samtidigt tecknas en order på ett tankfartyg på 130000 tDW, utrustat med 3 st 18 cylindriga motorer på sammanlagt 25000 AHK för AB Nynäs Petroleum. Tillsamman med Götaverken och Kockums bildas ett nytt bolag, Associated Gargo Gear AB, för utveckling, konstruktion och marknadsföring av lasthanteringsutrustning. Eriksberg inträder, i samarbete med bl a Göteborg-Fredrikshavnslinjen, som delägare i ett nybildat partrederi för byggande av ett hydrofoilfartyg att sättas in på linjen Göteborg-Aalborg.

Planerna på en ny docka skrinläggs under våren p. g. a. de mycket höga kostnaderna. I stället bearbetas nu ett alternativ med komplettering av den gamla dockan och bädd nr 6. På sommaren tas en ny skärverkstad för plåt i bruk. Verkstaden, som har måtten 103x34 m, är placerad i anslutning till materialgården. Den är försedd med utrustning så att all skärning nu sker med numeriskt styrda skärmaskiner. På hösten tas den nya 300 m långa utrustningskajen, Sörhallskajen, i bruk. Den är utrustad med två 90-tons kranar. Det första av "Skandiafartygen", NB 597, M/S Hondo, sjösätts den 20 januari. Det levereras sedan den 2 maj till AB Svenska Östasiatiska Kompaniet. Tankern Honnör byggs om och förses med rostfria tankar och pumputrustning för förande av fosfor- och svavelsyra. Bland större reparationsarbeten kan också nämnas haverireparationen på M/T Grenanger.  

1967 Med anledning av att Uddevallavarvet är i akut behov av pengar tillsätts en statlig utredning med Per Nyström som ordförande för att se över den svenska varvsindustrins läge i allmänhet och i Göteborg och Uddevalla i synnerhet. I december erbjuder sig Broströms att köpa AB Gilius Götaverkenaktier, i avsikt att slå ihop EMVoch GV, och erbjuder två Tirfingaktier mot fem Götaverken-aktier. Götaverkens aktieägare med Förvaltningsbolaget Gilius i spetsen avvisar emellertid erbjudandet. På våren bildas tillsammans med Götaverken, Nydqvist & Holm och Kockums ett bolag, United Diesel AB (UDAB), för konstruktion och utveckling av en ny medelvarvsmotor med en effekt av 1000 EHK/cylinder. För att på sikt i första hand samordna de stora varvens datafunktioner, träffas överenskommelse om att bilda ett gemensamt databolag. Varvsindustrins Datacentral AB, VDC, kring en av Eriksberg från IBM, anskaffad stor datamaskin. Huvudintressenter är Eriksberg och Götaverken, övriga delägare är Kockums, Uddevallavarvet och Lindholmens Varv samt Sveriges Varvsindustriförening och ESAB. Under hösten byggs datacentralen om för att bereda plats för den nya maskinen.

I samband med att Älvsborgsbron tas i bruk slopas Eriksbergsfärjan och Valskvarnsgatan införlivas med varvsområdet. Den 13 januari görs den sista gjutningen i gjuteriet. Byggnaden ändras sedan om till ett rörförråd, som tas i bruk på hösten. Kringliggande byggnader, rensbod, modellförråd m fl rivs. Även återstoden av bädd nr 2 rivs. Sörhallsområdet ansluts till varvs­området och Sannegårdporten flyttas norrut. En gånggrind anordnas till färjeläget vid Sannegårdshamnens västra sida. En skjulbyggnad som övertagits från KF inreds som kallförråd. Söder om skärverkstaden anordnas två stora svetsplaner som blir klara efter semestern. På våren överlåts driften av personalfärjan till Styrsöbolaget. Införandet av ett integrerat materialflödessystem pågår. 

1968 Under hösten anlitar ledningen en amerikansk expert, Mr Core, för en analys av företaget. Varvens stora problem med höga kreditkostnader kvarstår och de försöker därför få statliga kreditgarantier och räntestöd. Vid ett föredrag i januari, på Börssällskapet i Göteborg, säger finansminister Gunnar Sträng att för att kunna erhålla sådant, är det nödvändigt att finna en samarbetsform mellan varven där

 även de sydsvenska varven måste anknytas. Den 29 augusti invigs fritidsanläggningen Eriksbergsgården.

 

 

Materialgården på Pölsebo 1963 i bakgrunden till vänster bebyggelsen på Färjenäs.   

Den innehåller samlingslokaler, den största för 500 personer, studie och klubbrum, bibliotek, sporthall med handbollsplan samt tennis-, badminton-, bowling- och korthållsskyttebanor. På våren flyttas Flytdocka nr I till sitt nya läge på östra sidan av pir nr 3. På hösten är kompletteringen av bäddarna nr 5 & 6 med 30 m långa sjöbäddar klar. Förlängningen gör att mer färdigutrustade fartyg kan sjösättas. Under sommaren påbörjas utbyggnaden av byggdockan. Från AMS hyrs tio bostadspaviljonger som skall ställas upp på den av Johnsonbolaget förvärvade tomten på Färjenäs och så småningom ersätta husbåt nr 2. Ett markområde på 66000 m2, beläget väster om det nuvarande området, förvärvas. Den 14 maj levereras NB 619, M/T British Liberty, det första av de fyra produkttankfartygen på 24000 tDW, till BP Tanker Co Ltd. Den 21 oktober levereras NB 624, M/S Lustrous, 24900 tDW, till Moss Tankers Ltd. Det är det första EMV-nybygge som utrustats med Pielstickmotorer. I juni erhålls en order på förlängning av fem fartyg i Nordstjernans Rio-serie med en 24 m midskeppsdel. Den 6 augusti sjösätts den första sektionen för förlängningen av dessa. Under året görs några mycket stora reparationsarbeten, bl. a på explosionsskadade, M/T Palva och M/T Texaco Bogota. Eriksberg köper under året tre flygplan av typ "Boeing ITT, som för en tid av 14 år hyrs ut till SAS-företaget Scanair. 

1969 I början av december träffas överenskommelse mellan Eriksbergs Mekaniska Verkstad AB och AB Lindholmens Varv att Eriksberg fr. o m den l januari 1970 övertar den av Lindholmen bedrivna varvsrörelsen. Lindholmen skall fr. o m 1 Jan 1970 ingå i Eriksberg som en relativt självständig division under beteckningen EMV-L. I samband med övertagandet av varvsrörelsen träffas överenskommelse om att bilda ett gemensamt bolag, till 50% ägt av Rederi AB Nordstjernan och till 50% av Eriksbergs Mekaniska Verkstad AB, i syfte att sammanföra den tillverkning och försäljning av Pielstickmotorer, som på licens från Nordstjernan, idag bedrivs vid Eriksberg och Lindholmen. Produktionen av motorer koncentreras till Lindholmen. Antalet anställda är nu vid EMV 3100 kollektivanställda och 1000 tjänstemän och arbetsledare samt 500 arbetare inhyrda från entreprenadfirmor. Vid Lindholmen finns totalt 1550 anställda.

I januari påbörjas monteringen av bockkranen och i mitten av maj är stålkonstruktionen klar. Den 6 mars dockas NB 626, MIT Oceanus ut. Dopet sker den 17 juni och leveransen den 14 september. Fartyget, som är det största som byggts i Sverige, är på 132900 tDW. Den 7 juli utdockas NB 634 varefter arbetet med insättning av dockporten igångsattes. Efter semestern tas bockkranen i bruk. Kranen, som levererats av PHB, har en lyftkraft av 450 ton, uppdelat på tre 150 tons krokar, en spännvidd av 107 m och en höjd av 80 m. Den 11 augusti kölsträcks i dockan, som första fartyg efter utbyggnaden, NB 636, T/T Siljestad. I december är utbyggnaden av dockan i stort sett klar bortsett från smärre kompletteringar. Dockans dimensioner är nu 382x653 m. I dockan kan byggas fartyg på upp till 500000 tDW. I den nya svetsverkstaden, Svetsverkstad 3, som byggts i anslutning till den tidigare skrovhallen, startar tillverkningen efter semestern. Ansökan om att få sätta upp ett antal bostadspaviljonger på Färjenäsområdet som ersättning för husbåten har avslagits av myndigheterna. Under året förlängs resterande fartyg i Rio-serien så att samtliga sju fartyg i serien nu är förlängda vid Eriksberg. Norska tankern Granheim byggs om för att delvis kunna föra LPG i stora klotformiga tankar. Under året levereras åtta fartyg om totalt 352825 tDW. I slutet av året tecknas en order på leverans av ett ore-oil fartyg på 270000 tDW, för leverans årsskiftet 1972/73. En samarbetsavtal träffas med Lisnavevarvet om leverans av mycket stora skrovsektioner. Det gäller i första omgången tre förskepp, det första med en stålvikt av c:a 8000 ton och med leverans sommaren 1970.

Källor:

Se under artiklarna i "VARV 1993" samt EMV AB,

Verksamhetsberättelser 1960-1970.

Svensk Sjöfartstidning 1960-1970.

Bilderna ovan är skannade direkt från Årsskriften och kommer att bytas ut mot foton där negativen finns tillgängliga.

 

 

ERIKSBERGS MEKANISKA VERKSTAD 1853-1979

En krönika. Del 3, 1970-talct fram till nedläggningen

Sammanställd av Rune Olsson

Ur "Varv" 1995 sidan 19 - 28

 

1970 Från och med den 1 januari drivs Lindholmens Varvs anläggning som en division av Eriksberg. Den 1 januari startar också ett bolag benämnt Lindholmen Motor AB med ett aktiekapital av 2 milj. kronor. I samband med att EMV går in som delägare i detta bolag drar EMV sig ur UDAB-samarbctet. Med anledning av samgåendet träffas den 23 jan företagsnämnderna vid EMV och Lindholmen till en informations- och kontaktträff. Söndagen den 19 april är det "Eriksbergsdag för Lindholmare" med familj. Under året säljs aktierna i Euromekan AB. Den 21 maj fyller Dir Sven Häggqvist 60 år. Den 1 juli tillträder Leif Molinder befattningen som personaladministrativ direktör i EMV. Första utdockningen efter dockans utbyggnad sker då Nb 636, M/T Siljestad, ett OBO-fartyg på 150000 tDW, dockas ut den 31 januari. Fartyget levereras sedan den 8 juli. Den stora undersökning som i slutet av 1969 startades i samarbete med PA-rådet för att ta reda på vad som ligger bakom arbetarnas vantrivsel är nu klar. Vid nämndsammanträdet den 20 mars redovisades resultatet av attitydundersökningen. I månadsskiftet maj-juni provkörs den första motorn av en ny större typ, 8K98FF, med cylinderdiam. 980 mm och slaglängd 2000 mm. Med sina 30400 EHK vid 103 v/m är den störst i Skandinavien. Vikten är 1200 ton. Den installeras i Nb 637, M/S Tihelan. ett OBO-fartyg på 149950 tDW, och ger fartyget en fart av 16,5 knop. På sensommaren anländer det första förskeppet från Lisnave, det är avsett för Nb 640, MIT Markland. Vid årsskiftet, i samband med utdockningen av Nb 639, M/T Kronoland, bogseras det in i dockan för att sammanfogas med det där byggda akterskeppet. Den 20 augusti sjösätts från bädd nr 6, Nb 645, M/S Paralla, först i serien av sex Ro/ro-fartyg. De tre Pielstickmotorerna för det sista fartyget i denna serie Nb 657, M/S Dilkara, är de sista som byggs på Eriksberg. I fortsättningen koncentreras tillverkningen av dessa motorer till Lindholmen.

Den 19 januari levereras Nb 642, M/T Anco Swan, ett tankfartyg på 23550 tDW, den första av fem solventtankers för transport av kemiska produkter. Det fjärde fartyget i denna serie Nb 647, M/T Anco Sea , kölsträcks på Lindholmen den 11 juni. Det är det första skrovbygge som Eriksberg förlägger till Lindholmen. Det utrustas sedan på EMV. Husbåt nr 2 som sålts bogseras bort efter semestern, l mitten av året är utbyggnaden av byggdockan helt klar. Den 28 september presenteras den utvidgade byggdockan och den nya svetshallen för pressen. Svetshallen har måtten 121m x 42,6 m, H=27 m och innehåller 4200 m2 svetsplaner.

Under 1970 sjösattes totalt 7 fartyg på sammanlagt 521050 tDW. EMV har därmed för första gången passerat halvmiljontonsstrecket för sjösatt tonnage. Den 12 dec-70 låg ej mindre än 282000 tDW inne vid EMV för reparation, den högsta siffra som noterats någonsin. Bland större ombyggnadsarbeten under året är ombyggnaden av M/T Granheim, till att delvis kunna föra gas, (LPG). Medeltal anställda under året är 5459, varav 4029 kollektivanställda och 1430 tjänstemän och arbetsledare. Tisdagen den 29 och onsdagen den 30 dec delades på Eriksbergsgården ut veteranklockor till de omkring 800 Eriksbergare som arbetat i företaget 25 år och däröver.

1971 Samtidigt som Staten och Salén tar över Götaverken, löser staten in EMV:s aktier i Uddevallavarvet och blir ensam ägare till detta. Ett konsortialvtal ingås mellan EMV, GV, UV och Kockums för att undersöka möjligheterna för närmare samarbete inom en rad väsentliga områden.. EMV och Red AB Nordstjernan bildar tillsammans ett nytt företag för tekniska utredningar, Analytical Institute for Marine Services AB (AIMS). Den 24 nov skriver HT 'Två magra byggår för EMV men reserverna nästan orörda". I samband med bolagsstämman den 19 mars efterträds Sven Häggqvist som VD av Bengt Eneroth.

I början av året påbörjas uppbyggnaden av en produktionsplaneringsavdelning. Den nya kajen väster om dockan, för lossning av material, Pölsebokajen, är helt klar på sensommaren. Den är utrustad med en 40-tons kran.

Under sommaren rivs Pir nr 3 för att ge plats för förlängningen av Sörhallskajen. I augusti är arbetet med förlängningen av Sörhallskajen praktiskt taget klara. Flytdockan nr l tas ur drift vid semesterns början. I februari är de nya omklädningsrummen som inretts på gamla mallvinden klara, l oktober tas den nya delen av den förlängda skärverkstaden i bruk. Under hösten påbörjas ett ungkarlshotell med omkring 90 rum, norr om Krokängsporten. En Utrustningsterminal planeras till Sörhallsområdet dit all slutmontering på nybyggena skall koncentreras. Möjligheterna att förvärva mark för detta utreds i samarbete med Gbg stad. Överenskommelse träffas med Förenade Kol & Koks om övertagande av den tomt som ligger mellan EMV och EMV:s område på Färjenäs. Som resultat av attitydundersökningen vidtas under året åtgärder på en rad punkter för att förbättra arbetsmiljön och öka trivseln.

Den 26 februari levereras Nb 639, M/T Kronoland, en tanker på 130000 tDW. Det är det första Eriksbergsbygge som utrustats med en dyspropeller den beräknas ge 5-10% högre verkningsgrad. Fredag den 14 maj inträffar en svår olycka i form av en explosionsartad brand ombord i M/T Samnanger  docka 4, varvid 10 personer omkommer och 28 skadas. Vid årsskiftet 1971-72 flyttas monteringen av färskvattenkylare, maskinrums-aggr. och cyl.lock till motorerna  till Lindholmens G:a Maskinverkstad. Skroven för Nb 654. M/T Bruce Torren, och Nb 655, M/T Bruce Soverine. levereras i februari respektive i september från Finnboda Varv för vidare utrustning vid EMV. I slutet av nov kommer förskeppet till Nb 648 , M/T Jedforest, från Lisnave. L=147 m, 11400 ton

1972 Inom ramen för konsortialavtalet mellan de fyra storvarven träffas överenskommelse om att bilda ett gemensamt motorbolag. Svensk Fartygsmotor AB, i syfte att skapa förutsättningar för en rationellare tillverkning av långsamtgående dieselmotorer och reservdelar för dessa. Tanken på en gemensam motorfabrik är däremot skrinlagda.

l början av året tillsätts en arbetsgrupp med representanter för EMV och verkstadsklubben för att undersöka förutsättningarna för en ev. övergång till andra löneformer. Försöken med nya löneformer planeras starta före årsskiftet.

I Lidköpingsverkstaden startar i början av året, i en hyrd verkstadslokal, tillverkning av rörsystem för fartyg. Chef är Ing Erik Håkansson. Invigningen förrättas den 24 februari.

Ett markområde omfattande totalt 110000 m2 förvärvas av Göteborgs stad. Det omfattar ett område N och Ö om nuvarande varvsområde, Valskvarnsgatan, samt områden med Bratterås värmecentral och den nya personalbyggnaden.

I början av året är ombyggnaden av Snickareverkstaden klar. Verkstaden har koncentreras till mindre lokaler. Delar av tidigare Snickareverkstaden samt Träförrådet är ändrade till lokaler för Yrkesskolan som nu inryms i dessa lokaler samt i ett par nybyggda paviljonger. Den tidigare Lärlingsskolan som varit inrymd i den f d Snickareverkstaden rivs.

I mitten av april sker inflyttningen i den nya personalbyggnaden och hälsocentralen. Byggnaden har en total yta av 2100 m2, varav hälsocentral 640m2. avlöningskontor 500 m2 och anställningskontor 700 m2. Anläggningen invigs den 26 maj av Landshövding Erik Huss. 

En ny ställningsgård anordnas på våren i södra ändan av Färjenäsområdet.

Vid halvårsskiftet lägger KF ner sitt kafferosteri och EMV tillträder Sörhallsbyggnaden som ingick i markköpet 1962. På sommaren flyttar Tunnplåtslageriet in i byggnaden. I slutet av året är det nya ungkarlshotellet vid Krokängsporten klart. I samband med detta har husbåten tjänat ut.

Den första etappen av en tvåvånings klädrumsbyggnad vid Krokängsporten är också klar i december.

I augusti dockas förskeppet till Nb 656, M/T Naess Viking, in i byggdockan. Förskeppet som har en längd av 202 m och en vikt av 17000 ton har byggts av Lisnavevarvet.

I samarbete med Götaverken repareras under våren och sommaren, M/S Ragna Gorillan, som blev svårt brandskadad kort före planerad leverans från byggnadsvarvet i Jugoslavien.

I slutet av november provkörs huvudmotorn till Nb 665. Det är en 10-cylindrig motor av typ K98GF, cyl. diam. 980 mm, slagl. 2000 mm, 38000 EHK. Motorn har en längd av 24 m och väger 1600 ton. Vevaxeln (2delar + tryckaxel) väger 298 ton. Motorn är världens största dieselmotor.

Vid årsskiftet 72-73 har EMV 6187 anställda 4789 arbetare, 1398 tjänstemän och arbetsledare. Arbetare: EMV 3789, LMV 947 och Lidköping 53.

1973 På ledningens uppdrag gör Prof. Walter Goldberg vid Göteborgs Handelshögskola en utredning om Eriksbergs ställning. I mars är denna utredning som innehåller nedgörande kritik och varningar klar. Den konstaterar att Eriksberg går mot en svår ekonomisk kris och varnar för att varvet kommer att uppleva en likviditetskris redan 1974 mot vilken man bör gardera sig. Det sägs också att företaget saknar organisation och långsiktig planering.

    

Nb 665, M/T Svealands huvudmotor under provkörning i maskinverkstaden och på provturen.

 Utredningen hålls hemlig, utöver Leif Jansson och Eneroth är endast Blennow och von Sydow informerade. Vid EMV:s styrelsemöte den 4 maj deltar för första gången de nyvalda representanterna för de anställda. Den 7 Juni träffas överenskommelse om att EMV:s reparationsverksamhet överlåts till Götaverken, för ett pris av 70 milj. kronor. Den 1 oktober övergår således all reparationsverksamhet till Götaverken och 390 kollektivanställda lämnar Eriksberg. Arbetet skall fortsätta på Eriksbergs område fram till 1975 då upprustningen av Götaverkens reparationsvarv skall vara klar. Den 15 nov skriver GHT i "Hamn och Hav: "Eriksberg ur krisen. Ingen förlust 1973"

EMV har nu planer på att bygga ett skrovvarv på Norrlandskusten. Ett antal orter undersöks, Luleå, Piteå, Skellefteå, Umeå. Sundsvall, Hudiksvall, Söderhamn och Gävle. Den nya tandläkaremottagningen i det nya Bostadshotellet vid Krokängsporten, startar i januari i enskild regi med Christian Bona. I april tas andra etappen av klädrumsbyggnaden vid Krokängsporten i bruk. Byggnaden består nu totalt av fem tvåvåningsbyggnader som vardera har omklädnings och tvättutrymmen för 300 personer. I Sörhallsbyggnaden tas de nya personalutrymmena i bruk under sommaren. Här har inretts klädrum för 1160 personer samt en ny och trivsam matsal för 680 personer. Rubriken i "Aktuellt Eriksberg-Lindholmen" lyder: "Nu klär man om i Rosteriet som en gång var valskvarn". Sörhallsbyggnaden uppfördes år 1900 som Gyllenhammars Ris och Valskvarn. Den ombyggdes 1932-34 till kafferosteri och sillsalteri som drevs av KF. Brann delvis ner 1952. Återuppbyggd och påbyggd en våning 1952-54. Kafferosteriet bedrevs fram till 1972 då EMV tillträdde byggnaden.

Under våren byggs, på stapel nr 6, en 30 m förlängning till Flytdocka 4. Förlängningsdelen som sjösätts i början av juni sammankopplas under sommaren med dockan. Förlängningen görs för att kunna docka de containerfartyg som kommer att ha Göteborg som slutstation. Under semesterperioden rivs 28 m av den södra delen av Rörverkstaden för att bereda plats för transporter och upplag.

M/S Svealand, Nb 665. levereras den 15 juni. Det är det största fartyget under svensk flagg och världens största malmtanker. Det är EMV:s 88:e leverans till Broströms. Stålvikt 34000 ton, egenvikt 40000 ton. Den är utrustad med världens största dieselmotor. Den 6 juni besöker Kronprins Carl-Gustaf varvet och beser fartyget.

Månadsskiftet aug-sept levereras nr 5000 av Navires hydrauliska vriddon. Dessa don har tillverkats vid EMV sedan 1966. Under 1973 sjösätts totalt 9 fartyg om 738090 tDW och levereras 10 fartyg om totalt 854040 tDW. Båda siffrorna är nya EMV-rekord.

På våren får EMV beställning på två VLCCrs (Very Large Crude Carriers) på 400000 tDW, till Navigazione Älta Italia SpA. Därmed omfattar varvets serie av mycket stora tankers fyra enheter om 400000 ton och en om 317000 ton.

1974 l maj börjar de anställdas representanter i styrelsen misstänka att den förväntade vinsten kommer att vändas i en förlust för det pågående räkenskapsåret. Den 18 maj beslutar Verkstadsklubbens styrelse att tillsätta en arbetsgrupp som skall undersöka vad som döljer sig bakom EMV-ledningens pessimistiska syn på framtiden.

På EMV:s styrelsemöte den 22 maj diskuteras planerna på "Norrlandsvarvet" men de läggs på is. Efter styrelsesammanträdet publiceras en kommuniké om att utredningen om ett nytt skrovvarv i Sverige skall fortsätta. Vid styrelsemötet den 30 augusti meddelas att Bengt Eneroth avgår som VD och efterträds av Per Alsén. Skiftet sker sedan den 16 oktober.

Den 13 november träffar en delegation från de anställdas organisationer industriminister Rune Johansson för att informera om de senaste månadernas händelser och om den oro de känner över att bolagsstyrelsen inte gett några besked vid styrelsemötet. I november tillsätts inom Industridepartementet en första analysgrupp för att studera varvets situation.

Vid styrelsemöte den 25 november beslutas att tillmötesgå personalens krav på att slopa utdelningen på företagets aktier p.g.a företagets allvarliga kris. Varvsområdet växer ytterligare i början av året genom att varvet nu har förvärvat samtliga fastigheter söder om Gamlebrunnsgatan. De boende vid Salterigatan tvingas flytta när ytterligare område nu tas i bruk. Maskinkajen förlängs under våren åt väster tvärs över bädd nr 4. Grusåsen vid  norra porten schaktas bort så att området får en jämn lutning från snickareverkstaden till kajen. Samtidigt rivs en del äldre byggnader. I samband härmed får kontoret på våren en ny infart via viadukt från Säterigatan. På sommaren tas den nya Portvaktstugan vid Huvudporten i bruk och på hösten är Portvaktstugorna vid Sannegårds- och Krokängsporten klara. Gjuteriet rivs och ersätts med en ny förrådsbyggnad för stångmaterial norr om snickareverkstaden. Också smedjan rivs. Klart under hösten. Under våren projekteras en ny Ytbehandlingsverkstad norr om Sörhallsbyggnaden. Verkstaden skall inrymma betnings och målningsanläggning samt smedja och tunnplåtslageri.

Överenskommelse träffas om att leveranserna av de två första 400000 tonnarna som Livanos beställt flyttas längre fram i tiden. Vid årsskiftet är antalet anställda vid Eriksberg och Lindholmen 5500 varav 4225 arbetare.

1975 I januari medger ledningen att varvet har stora problem och att man har kontakter med staten, men vill inte bekräfta uppgifterna om 100 milj. kronor i förlust för 1974. Den 27 januari tillsätter Industridepartementet en analysgrupp som den 6 februari lämnar en första rapport till statssekr. Tony Hagström. Första veckan i februari diskuterar regeringen det allmänna läget vid varven med företrädare för EMV, GV och Kockums. Regeringen försöker pressa varven att gå med på att bilda "AB Svenska Varv" men varven vägrar. Under februari kommer EMV in i en likviditetskris. Den 21 februari skriver Industridepartementet till Tirfing och meddelar att regeringen är beredd att medverka till en rekonstruktion av EMV, eventuellt i samarbete med andra företag.

Den 24 febr. har Regeringen kallat till stor presskonferens i Gbg kl. 14.30 på hotell Europa. Här rapporteras att EMV står inför stora svårigheter med rörelseförluster som kommer att försämra soliditeten och att likviditeten är ansträngd. EMV verkar behöva ett kapitaltillskott av 700 milj kronor. Vid mötet meddelas namnen på medlemmarna i den kommission med representanter för Staten , branschen och de anställda, som skall utreda Eriksbergs problem och undersöka förutsättningarna till en långsiktig lösning. Ordförande blir Nils-Hugo Hallenborg, (Kockums). Övriga ledamöter blir Tony Hagström, Sören Mannheimer, Bo Jonas Sjölander och Ingvar Trogen (UV).

Den 10 mars garanterar Tirfing att Eriksberg samtliga ekonomiska åtaganden kommer att fullföljas under den tid kommissionen behöver för sitt arbete fram till den 30 juni 1975. Vid bolagsstämman den 6 april avgår Leif Jansson som styrelseordförande i Eriksberg och efterträds av Kristian von Sydow. Den 25 april träffas en överenskommelse mellan regeringen och Tirfing. Överenskommelsen, som offentliggörs den 29 april, innebär att Tirfing skall till Staten överlåta samtliga aktier i EMV för 1000 kr, den 1 juli 1975. För verksamhetsåret 1974 skall Tirfing lämna ett koncernbidrag om 225 milj. kronor för att täcka del i uppkomna underskott. Dessutom skall Tirfing vid EMV beställa två isförstärkta bulkfartyg till en sammanlagd summa av 237 milj. kronor samt före den 30 juni uppfylla vissa villkor beträffande avtalet med Lisnave och de italienska beställningarna. Staten skall senast den 30 juni acceptera uppgörelsen. Uppgörelsen godkännes av riksdagen den 31 maj.

Den 9 juni meddelar företagsledningen att beslut fattats om nedläggning av Lindholmens Varv 1976.

Den framtidsplan, för åren 1975-1980 som utarbetats av Eriksbergs ledning och den fackliga kommittén gemensamt och som syftar till att Eriksberg skall fortleva som eget varvsföretag presenteras i mitten av juni för varvskommissionen. Sedermera görs ett flertal utredningar inom bolaget för att bedöma möjligheterna till produktionsteknisk samverkan mellan skilda varvsföretag. Den 28 juni finner regeringen att de villkor som ställts för att staten skall kunna ta över är uppfyllda varför Ångfartygs AB Tirfing den 1 juli enligt avtalet överlåter aktierna i Eriksberg till Staten. Under de 60 år som varvet tillhört Broströms har man byggt 92 fartyg för sina ägare. Den nya styrelsen består av tio personer varav fyra representerar de anställda. Ordförande är direktör Sven Edström, Sandvik.

Den 31 augusti upprättas en likvidationsbalansräkning.

Den 17 december offentliggörs ett ramavtal mellan Industridepartementet och Salén Invest AB om samordning mellan Götaverken och Eriksberg fr o m den l juli 1976. Avtalet utgick ifrån att de svenska varvens produktion under de närmaste åren måste kraftigt reduceras. På längre sikt, sedan inneliggande order avverkats, skulle nybyggnadsverksamheten i Göteborg koncentreras till Arendal. Detta innebär i praktiken att nybyggnadsverksamheten vid Eriksberg skulle upphöra 1978.

I slutet av året är antalet anställda vid EMV c:a 1300 tjänstemän och arbetsledare och 3600 arbetare.

Nb 678, ett tankfartyg på 136100 tDW, som är leveransklart i november, kvarhålls på grund av beställarens, Karavias, insolvens.

1976 I februari läggs varvsverksamheten vid Division Lindholmen ner. Den 1 juli blir staten majoritetsägare i Götaverken och samtidigt övergår EMV som dotterbolag till Götaverken. Den 1 juli blir Eriksberg dotterbolag till Götaverken Arendal AB som av staten förvärvar samtliga Eriksbergsaktier för 1000 kr. Hans Laurin blir styrelseordförande i EMV.

Riksdagen beslutar den 28 maj att godkänna propositionen om ett jättestöd till varven, bl. a att täcka Eriksberg förluster under åren 1976-1979 med ett engångsbelopp av 859 mkr. I beslutet förutsätts också att 4700 jobb i Göteborg skall försvinna de närmaste två åren.

Sista veckan i oktober går Götaverken till regeringen och begär ett statligt stöd på 500 milj. kronor. Företaget har förlorat 576 milj. kronor mellan 1/1 1975 till 30/6 1976 och är i princip konkursmässigt. Den 29 oktober presenterar industriminister Åsling ett program som signalerade bildandet av AB Svenska Varv. Den 19 november tvingas Hans Laurin att avgå. Erland Wessberg blir ny VD i Götaverken. I samband härmed blir Lars Forsberg ny styrelseordförande i EMV och Rolf Bergstrand blir ny VD.

1977 Den 3 juni beslutar Riksdagen att bilda ett moderbolag för de statliga varven och den 22 juni bildas bolaget, "Svenska Varv AB", vid en bolagsstämma i Göteborg. Styrelseordförande i det nya bolaget blir Per Ekström, tidigare vVD på Volvo. EMV AB skall ingå i den nya koncernen som ett dotterbolag till AB Götaverken. Under året pågår ett intensivt arbete med att lösa problematiken kring den omfattande personalomflyttning som krävs för sammanläggningen av Eriksberg och Götaverken.  För att ha sysselsättning för personalen under nedtrappningen av personalen fattas beslut om att ett fartyg skall byggas i egen regi. Vid årsskiftet 1977-78 är antalet anställda c:a 2230, vilket innebär att antalet sedan årsskiftet 1975-76, reducerats med omkring 2500 personer. Försäljning och lagerhållning av reservdelar för fartygsmotorer överlåts till Götaverken Motor den 1 november. Verkstaden i Lidköping överlåts den 1 april till Calor-Celsius AB.

1978 Från den 1 jan ingår Eriksberg som ett av 14 helägda dotterbolag i Svenska Varv AB. Den 1 januari överlåts Rederi AB Ejdern till Rederi AB Zenit, ett helägt dotterbolag till Svenska Varv. Förvaltnings AB Stäven säljs och ombildas till MariTerm AB, dotterbolag till Svenska Varv Utveckling AB. EMV:s aktieinnehav i Lindholmen Motor AB och Svensk Fartygsmotor AB säljs under året till Götaverken Motor AB.

Den av riksdagen 1976 beslutade successiva avvecklingen av nybyggnadsverksamheten vid Eriksberg slutförs till stora delar under 1978. Den 22 juli levereras T/T Nai Superba, 408000 tDW, sista supertankern från EMV. I mars påbörjas det sista fartyget på Eriksberg, en produkttanker på 31600 tDW, för egen räkning. 

Nb 699, T/T Nai Superba under Älvsborgsbron, på väg ut till provtur.

   

De två under året levererade 409000-tonnarna var de sista enheterna i orderboken samtidigt som de var de största nybyggena i varvets historia. I april levereras, sedan det ursprungliga kontraktet hävts, Nb 678, som färdigställdes 1975, men som inte kunde levereras p g a beställarens insolvens, till en ny beställare. Under året överförs från Eriksberg till koncernens övriga bolag i Göteborg 1387 personer. Vid årsskiftet 1978-79 är omkring 500 personer fortfarande verksamma vid Eriksberg.

1979 Den 1 Jan startar ett nytt dotterbolag sin verksamhet, Götaverken Modul AB, med 275 anställda. Personalen utgörs i huvudsak av f d anställda vid EMV:s träverkstad och utrustningsplåtslageri. Den 31 mars lyder rubriken i Göteborgs Posten: "I dag går Eriksbergs Varv i graven". Den 15 juni levereras det sista nybygget från Eriksberg, Nb 708, M/T Atland, en produkttanker på 31800 tDW, till ett partrederi till lika delar ägt av Broströms Rederi AB och Rederi AB Ejdern. Därmed avslutas en drygt 105-årig skeppsbyggnadsepok vid Eriksberg. Antal anställda minskar under året, fram till den 1 september från 509 till 140 personer, de flesta genom överföring till andra bolag inom Svenska Varvs-koncernen. Under de drygt fyra åren från 1 januari 1975 till den 1 april 1979 minskade antalet arbetare vid EMV, genom överflyttningar till Götaverkens olika enheter, pensionering och avskedanden från drygt 4200 till 50 personer. En mindre styrka kommer att vara kvar för att handlägga frågor rörande Eriksbergs affärsverksamhet samt för förvaltning och underhåll av anläggningarna. Ett nytt dotterdotterbolag till Eriksberg, Projekt 80 AB, startar den 1 juli för att ta hand om övertalig personal från göteborgsvarven och söka möjligheter till varaktig placering.

Källor:

Beckholmen: Torpet

Mattson: Huset Broström

Eriksbergs pressklippsamling i Celsius Centralarkiv

Aktuellt Eriksberg-Lindholmen 1970-1974

EMV AB, Verksamhetsberättelser 1970-1979

Svensk Sjöfartstidning 1970-1979

Skeppsbyggaren 1975-1979

Bror Nilsson, Varvshistoriska Föreningen i Göteborg

Sammandrag av:

ERIKSBERGS MEKANISKA VERKSTAD 1853-1979

Krönika i tre delar

Urspungligen sammanställd av Rune Olsson  (Publicerad i årsskriften  "Varv" 1993 sidan 3 -16)

Copyright © 1995 Varvshistoriska föreningen i Göteborg (Bearbetad för Internet av BEN-SON CONSULTING). All rights reserved.
Revised: mars 29, 2016 .
 

www.bxn.se

 

 

 Den innehåller samlingslokaler, den största för 500 personer, studie och klubbrum, bibliotek, sporthall med handbollsplan samt tennis-, badminton-, bowling- och korthållsskyttebanor. På våren flyttas Flytdocka nr I till sitt nya läge på östra sidan av pir nr 3. På hösten är kompletteringen av bäddarna nr 5 & 6 med 30 m långa sjöbäddar klar. Förlängningen gör att mer färdigutrustade fartyg kan sjösättas. Under sommaren påbörjas utbyggnaden av byggdockan. Från AMS hyrs tio bostadspaviljonger som skall ställas upp på den av Johnsonbolaget förvärvade tomten på Färjenäs och så småningom ersätta husbåt nr 2. Ett markområde på 66000 m2, beläget väster om det nuvarande området, förvärvas. Den 14 maj levereras NB 619, M/T British Liberty, det första av de fyra produkttankfartygen på 24000 tDW, till BP Tanker Co Ltd. Den 21 oktober levereras NB 624, M/S Lustrous, 24900 tDW, till Moss Tankers Ltd. Det är det första EMV-nybygge som utrustats med Pielstickmotorer. I juni erhålls en order på förlängning av fem fartyg i Nordstjernans Rio-serie med en 24 m midskeppsdel. Den 6 augusti sjösätts den första sektionen för förlängningen av dessa. Under året görs några mycket stora reparationsarbeten, bl. a på explosionsskadade, M/T Palva och M/T Texaco Bogota. Eriksberg köper under året tre flygplan av typ "Boeing ITT, som för en tid av 14 år hyrs ut till SAS-företaget Scanair. 

1969 I början av december träffas överenskommelse mellan Eriksbergs Mekaniska Verkstad AB och AB Lindholmens Varv att Eriksberg fr. o m den l januari 1970 övertar den av Lindholmen bedrivna varvsrörelsen. Lindholmen skall fr. o m 1 Jan 1970 ingå i Eriksberg som en relativt självständig division under beteckningen EMV-L. I samband med övertagandet av varvsrörelsen träffas överenskommelse om att bilda ett gemensamt bolag, till 50% ägt av Rederi AB Nordstjernan och till 50% av Eriksbergs Mekaniska Verkstad AB, i syfte att sammanföra den tillverkning och försäljning av Pielstickmotorer, som på licens från Nordstjernan, idag bedrivs vid Eriksberg och Lindholmen. Produktionen av motorer koncentreras till Lindholmen. Antalet anställda är nu vid EMV 3100 kollektivanställda och 1000 tjänstemän och arbetsledare samt 500 arbetare inhyrda från entreprenadfirmor. Vid Lindholmen finns totalt 1550 anställda.

I januari påbörjas monteringen av bockkranen och i mitten av maj är stålkonstruktionen klar. Den 6 mars dockas NB 626, MIT Oceanus ut. Dopet sker den 17 juni och leveransen den 14 september. Fartyget, som är det största som byggts i Sverige, är på 132900 tDW. Den 7 juli utdockas NB 634 varefter arbetet med insättning av dockporten igångsattes. Efter semestern tas bockkranen i bruk. Kranen, som levererats av PHB, har en lyftkraft av 450 ton, uppdelat på tre 150 tons krokar, en spännvidd av 107 m och en höjd av 80 m. Den 11 augusti kölsträcks i dockan, som första fartyg efter utbyggnaden, NB 636, T/T Siljestad. I december är utbyggnaden av dockan i stort sett klar bortsett från smärre kompletteringar. Dockans dimensioner är nu 382x653 m. I dockan kan byggas fartyg på upp till 500000 tDW. I den nya svetsverkstaden, Svetsverkstad 3, som byggts i anslutning till den tidigare skrovhallen, startar tillverkningen efter semestern. Ansökan om att få sätta upp ett antal bostadspaviljonger på Färjenäsområdet som ersättning för husbåten har avslagits av myndigheterna. Under året förlängs resterande fartyg i Rio-serien så att samtliga sju fartyg i serien nu är förlängda vid Eriksberg. Norska tankern Granheim byggs om för att delvis kunna föra LPG i stora klotformiga tankar. Under året levereras åtta fartyg om totalt 352825 tDW. I slutet av året tecknas en order på leverans av ett ore-oil fartyg på 270000 tDW, för leverans årsskiftet 1972/73. En samarbetsavtal träffas med Lisnavevarvet om leverans av mycket stora skrovsektioner. Det gäller i första omgången tre förskepp, det första med en stålvikt av c:a 8000 ton och med leverans sommaren 1970.

Källor:

Se under artiklarna i "VARV 1993" samt EMV AB,

Verksamhetsberättelser 1960-1970.

Svensk Sjöfartstidning 1960-1970.

Bilderna ovan är skannade direkt från Årsskriften och kommer att bytas ut mot foton där negativen finns tillgängliga.

 

ERIKSBERGS MEKANISKA VERKSTAD 1853-1979

En krönika. Del 3, 1970-talct fram till nedläggningen

Sammanställd av Rune Olsson

Ur "Varv" 1995 sidan 19 - 28

 

1970 Från och med den 1 januari drivs Lindholmens Varvs anläggning som en division av Eriksberg. Den 1 januari startar också ett bolag benämnt Lindholmen Motor AB med ett aktiekapital av 2 milj. kronor. I samband med att EMV går in som delägare i detta bolag drar EMV sig ur UDAB-samarbctet. Med anledning av samgåendet träffas den 23 jan företagsnämnderna vid EMV och Lindholmen till en informations- och kontaktträff. Söndagen den 19 april är det "Eriksbergsdag för Lindholmare" med familj. Under året säljs aktierna i Euromekan AB. Den 21 maj fyller Dir Sven Häggqvist 60 år. Den 1 juli tillträder Leif Molinder befattningen som personaladministrativ direktör i EMV. Första utdockningen efter dockans utbyggnad sker då Nb 636, M/T Siljestad, ett OBO-fartyg på 150000 tDW, dockas ut den 31 januari. Fartyget levereras sedan den 8 juli. Den stora undersökning som i slutet av 1969 startades i samarbete med PA-rådet för att ta reda på vad som ligger bakom arbetarnas vantrivsel är nu klar. Vid nämndsammanträdet den 20 mars redovisades resultatet av attitydundersökningen. I månadsskiftet maj-juni provkörs den första motorn av en ny större typ, 8K98FF, med cylinderdiam. 980 mm och slaglängd 2000 mm. Med sina 30400 EHK vid 103 v/m är den störst i Skandinavien. Vikten är 1200 ton. Den installeras i Nb 637, M/S Tihelan. ett OBO-fartyg på 149950 tDW, och ger fartyget en fart av 16,5 knop. På sensommaren anländer det första förskeppet från Lisnave, det är avsett för Nb 640, MIT Markland. Vid årsskiftet, i samband med utdockningen av Nb 639, M/T Kronoland, bogseras det in i dockan för att sammanfogas med det där byggda akterskeppet. Den 20 augusti sjösätts från bädd nr 6, Nb 645, M/S Paralla, först i serien av sex Ro/ro-fartyg. De tre Pielstickmotorerna för det sista fartyget i denna serie Nb 657, M/S Dilkara, är de sista som byggs på Eriksberg. I fortsättningen koncentreras tillverkningen av dessa motorer till Lindholmen.

Den 19 januari levereras Nb 642, M/T Anco Swan, ett tankfartyg på 23550 tDW, den första av fem solventtankers för transport av kemiska produkter. Det fjärde fartyget i denna serie Nb 647, M/T Anco Sea , kölsträcks på Lindholmen den 11 juni. Det är det första skrovbygge som Eriksberg förlägger till Lindholmen. Det utrustas sedan på EMV. Husbåt nr 2 som sålts bogseras bort efter semestern, l mitten av året är utbyggnaden av byggdockan helt klar. Den 28 september presenteras den utvidgade byggdockan och den nya svetshallen för pressen. Svetshallen har måtten 121m x 42,6 m, H=27 m och innehåller 4200 m2 svetsplaner.

Under 1970 sjösattes totalt 7 fartyg på sammanlagt 521050 tDW. EMV har därmed för första gången passerat halvmiljontonsstrecket för sjösatt tonnage. Den 12 dec-70 låg ej mindre än 282000 tDW inne vid EMV för reparation, den högsta siffra som noterats någonsin. Bland större ombyggnadsarbeten under året är ombyggnaden av M/T Granheim, till att delvis kunna föra gas, (LPG). Medeltal anställda under året är 5459, varav 4029 kollektivanställda och 1430 tjänstemän och arbetsledare. Tisdagen den 29 och onsdagen den 30 dec delades på Eriksbergsgården ut veteranklockor till de omkring 800 Eriksbergare som arbetat i företaget 25 år och däröver.

1971 Samtidigt som Staten och Salén tar över Götaverken, löser staten in EMV:s aktier i Uddevallavarvet och blir ensam ägare till detta. Ett konsortialvtal ingås mellan EMV, GV, UV och Kockums för att undersöka möjligheterna för närmare samarbete inom en rad väsentliga områden.. EMV och Red AB Nordstjernan bildar tillsammans ett nytt företag för tekniska utredningar, Analytical Institute for Marine Services AB (AIMS). Den 24 nov skriver HT 'Två magra byggår för EMV men reserverna nästan orörda". I samband med bolagsstämman den 19 mars efterträds Sven Häggqvist som VD av Bengt Eneroth.

I början av året påbörjas uppbyggnaden av en produktionsplaneringsavdelning. Den nya kajen väster om dockan, för lossning av material, Pölsebokajen, är helt klar på sensommaren. Den är utrustad med en 40-tons kran.

Under sommaren rivs Pir nr 3 för att ge plats för förlängningen av Sörhallskajen. I augusti är arbetet med förlängningen av Sörhallskajen praktiskt taget klara. Flytdockan nr l tas ur drift vid semesterns början. I februari är de nya omklädningsrummen som inretts på gamla mallvinden klara, l oktober tas den nya delen av den förlängda skärverkstaden i bruk. Under hösten påbörjas ett ungkarlshotell med omkring 90 rum, norr om Krokängsporten. En Utrustningsterminal planeras till Sörhallsområdet dit all slutmontering på nybyggena skall koncentreras. Möjligheterna att förvärva mark för detta utreds i samarbete med Gbg stad. Överenskommelse träffas med Förenade Kol & Koks om övertagande av den tomt som ligger mellan EMV och EMV:s område på Färjenäs. Som resultat av attitydundersökningen vidtas under året åtgärder på en rad punkter för att förbättra arbetsmiljön och öka trivseln.

Den 26 februari levereras Nb 639, M/T Kronoland, en tanker på 130000 tDW. Det är det första Eriksbergsbygge som utrustats med en dyspropeller den beräknas ge 5-10% högre verkningsgrad. Fredag den 14 maj inträffar en svår olycka i form av en explosionsartad brand ombord i M/T Samnanger  docka 4, varvid 10 personer omkommer och 28 skadas. Vid årsskiftet 1971-72 flyttas monteringen av färskvattenkylare, maskinrums-aggr. och cyl.lock till motorerna  till Lindholmens G:a Maskinverkstad. Skroven för Nb 654. M/T Bruce Torren, och Nb 655, M/T Bruce Soverine. levereras i februari respektive i september från Finnboda Varv för vidare utrustning vid EMV. I slutet av nov kommer förskeppet till Nb 648 , M/T Jedforest, från Lisnave. L=147 m, 11400 ton

1972 Inom ramen för konsortialavtalet mellan de fyra storvarven träffas överenskommelse om att bilda ett gemensamt motorbolag. Svensk Fartygsmotor AB, i syfte att skapa förutsättningar för en rationellare tillverkning av långsamtgående dieselmotorer och reservdelar för dessa. Tanken på en gemensam motorfabrik är däremot skrinlagda.

l början av året tillsätts en arbetsgrupp med representanter för EMV och verkstadsklubben för att undersöka förutsättningarna för en ev. övergång till andra löneformer. Försöken med nya löneformer planeras starta före årsskiftet.

I Lidköpingsverkstaden startar i början av året, i en hyrd verkstadslokal, tillverkning av rörsystem för fartyg. Chef är Ing Erik Håkansson. Invigningen förrättas den 24 februari.

Ett markområde omfattande totalt 110000 m2 förvärvas av Göteborgs stad. Det omfattar ett område N och Ö om nuvarande varvsområde, Valskvarnsgatan, samt områden med Bratterås värmecentral och den nya personalbyggnaden.

I början av året är ombyggnaden av Snickareverkstaden klar. Verkstaden har koncentreras till mindre lokaler. Delar av tidigare Snickareverkstaden samt Träförrådet är ändrade till lokaler för Yrkesskolan som nu inryms i dessa lokaler samt i ett par nybyggda paviljonger. Den tidigare Lärlingsskolan som varit inrymd i den f d Snickareverkstaden rivs.

I mitten av april sker inflyttningen i den nya personalbyggnaden och hälsocentralen. Byggnaden har en total yta av 2100 m2, varav hälsocentral 640m2. avlöningskontor 500 m2 och anställningskontor 700 m2. Anläggningen invigs den 26 maj av Landshövding Erik Huss. 

En ny ställningsgård anordnas på våren i södra ändan av Färjenäsområdet.

Vid halvårsskiftet lägger KF ner sitt kafferosteri och EMV tillträder Sörhallsbyggnaden som ingick i markköpet 1962. På sommaren flyttar Tunnplåtslageriet in i byggnaden. I slutet av året är det nya ungkarlshotellet vid Krokängsporten klart. I samband med detta har husbåten tjänat ut.

Den första etappen av en tvåvånings klädrumsbyggnad vid Krokängsporten är också klar i december.

I augusti dockas förskeppet till Nb 656, M/T Naess Viking, in i byggdockan. Förskeppet som har en längd av 202 m och en vikt av 17000 ton har byggts av Lisnavevarvet.

I samarbete med Götaverken repareras under våren och sommaren, M/S Ragna Gorillan, som blev svårt brandskadad kort före planerad leverans från byggnadsvarvet i Jugoslavien.

I slutet av november provkörs huvudmotorn till Nb 665. Det är en 10-cylindrig motor av typ K98GF, cyl. diam. 980 mm, slagl. 2000 mm, 38000 EHK. Motorn har en längd av 24 m och väger 1600 ton. Vevaxeln (2delar + tryckaxel) väger 298 ton. Motorn är världens största dieselmotor.

Vid årsskiftet 72-73 har EMV 6187 anställda 4789 arbetare, 1398 tjänstemän och arbetsledare. Arbetare: EMV 3789, LMV 947 och Lidköping 53.

1973 På ledningens uppdrag gör Prof. Walter Goldberg vid Göteborgs Handelshögskola en utredning om Eriksbergs ställning. I mars är denna utredning som innehåller nedgörande kritik och varningar klar. Den konstaterar att Eriksberg går mot en svår ekonomisk kris och varnar för att varvet kommer att uppleva en likviditetskris redan 1974 mot vilken man bör gardera sig. Det sägs också att företaget saknar organisation och långsiktig planering.

 

Nb 665, M/T Svealands huvudmotor under provkörning i maskinverkstaden och på provturen.

 Utredningen hålls hemlig, utöver Leif Jansson och Eneroth är endast Blennow och von Sydow informerade. Vid EMV:s styrelsemöte den 4 maj deltar för första gången de nyvalda representanterna för de anställda. Den 7 Juni träffas överenskommelse om att EMV:s reparationsverksamhet överlåts till Götaverken, för ett pris av 70 milj. kronor. Den 1 oktober övergår således all reparationsverksamhet till Götaverken och 390 kollektivanställda lämnar Eriksberg. Arbetet skall fortsätta på Eriksbergs område fram till 1975 då upprustningen av Götaverkens reparationsvarv skall vara klar. Den 15 nov skriver GHT i "Hamn och Hav: "Eriksberg ur krisen. Ingen förlust 1973"

EMV har nu planer på att bygga ett skrovvarv på Norrlandskusten. Ett antal orter undersöks, Luleå, Piteå, Skellefteå, Umeå. Sundsvall, Hudiksvall, Söderhamn och Gävle. Den nya tandläkaremottagningen i det nya Bostadshotellet vid Krokängsporten, startar i januari i enskild regi med Christian Bona. I april tas andra etappen av klädrumsbyggnaden vid Krokängsporten i bruk. Byggnaden består nu totalt av fem tvåvåningsbyggnader som vardera har omklädnings och tvättutrymmen för 300 personer. I Sörhallsbyggnaden tas de nya personalutrymmena i bruk under sommaren. Här har inretts klädrum för 1160 personer samt en ny och trivsam matsal för 680 personer. Rubriken i "Aktuellt Eriksberg-Lindholmen" lyder: "Nu klär man om i Rosteriet som en gång var valskvarn". Sörhallsbyggnaden uppfördes år 1900 som Gyllenhammars Ris och Valskvarn. Den ombyggdes 1932-34 till kafferosteri och sillsalteri som drevs av KF. Brann delvis ner 1952. Återuppbyggd och påbyggd en våning 1952-54. Kafferosteriet bedrevs fram till 1972 då EMV tillträdde byggnaden.

Under våren byggs, på stapel nr 6, en 30 m förlängning till Flytdocka 4. Förlängningsdelen som sjösätts i början av juni sammankopplas under sommaren med dockan. Förlängningen görs för att kunna docka de containerfartyg som kommer att ha Göteborg som slutstation. Under semesterperioden rivs 28 m av den södra delen av Rörverkstaden för att bereda plats för transporter och upplag.

M/S Svealand, Nb 665. levereras den 15 juni. Det är det största fartyget under svensk flagg och världens största malmtanker. Det är EMV:s 88:e leverans till Broströms. Stålvikt 34000 ton, egenvikt 40000 ton. Den är utrustad med världens största dieselmotor. Den 6 juni besöker Kronprins Carl-Gustaf varvet och beser fartyget.

Månadsskiftet aug-sept levereras nr 5000 av Navires hydrauliska vriddon. Dessa don har tillverkats vid EMV sedan 1966. Under 1973 sjösätts totalt 9 fartyg om 738090 tDW och levereras 10 fartyg om totalt 854040 tDW. Båda siffrorna är nya EMV-rekord.

På våren får EMV beställning på två VLCCrs (Very Large Crude Carriers) på 400000 tDW, till Navigazione Älta Italia SpA. Därmed omfattar varvets serie av mycket stora tankers fyra enheter om 400000 ton och en om 317000 ton.

1974 l maj börjar de anställdas representanter i styrelsen misstänka att den förväntade vinsten kommer att vändas i en förlust för det pågående räkenskapsåret. Den 18 maj beslutar Verkstadsklubbens styrelse att tillsätta en arbetsgrupp som skall undersöka vad som döljer sig bakom EMV-ledningens pessimistiska syn på framtiden.

På EMV:s styrelsemöte den 22 maj diskuteras planerna på "Norrlandsvarvet" men de läggs på is. Efter styrelsesammanträdet publiceras en kommuniké om att utredningen om ett nytt skrovvarv i Sverige skall fortsätta. Vid styrelsemötet den 30 augusti meddelas att Bengt Eneroth avgår som VD och efterträds av Per Alsén. Skiftet sker sedan den 16 oktober.

Den 13 november träffar en delegation från de anställdas organisationer industriminister Rune Johansson för att informera om de senaste månadernas händelser och om den oro de känner över att bolagsstyrelsen inte gett några besked vid styrelsemötet. I november tillsätts inom Industridepartementet en första analysgrupp för att studera varvets situation.

Vid styrelsemöte den 25 november beslutas att tillmötesgå personalens krav på att slopa utdelningen på företagets aktier p.g.a företagets allvarliga kris. Varvsområdet växer ytterligare i början av året genom att varvet nu har förvärvat samtliga fastigheter söder om Gamlebrunnsgatan. De boende vid Salterigatan tvingas flytta när ytterligare område nu tas i bruk. Maskinkajen förlängs under våren åt väster tvärs över bädd nr 4. Grusåsen vid  norra porten schaktas bort så att området får en jämn lutning från snickareverkstaden till kajen. Samtidigt rivs en del äldre byggnader. I samband härmed får kontoret på våren en ny infart via viadukt från Säterigatan. På sommaren tas den nya Portvaktstugan vid Huvudporten i bruk och på hösten är Portvaktstugorna vid Sannegårds- och Krokängsporten klara. Gjuteriet rivs och ersätts med en ny förrådsbyggnad för stångmaterial norr om snickareverkstaden. Också smedjan rivs. Klart under hösten. Under våren projekteras en ny Ytbehandlingsverkstad norr om Sörhallsbyggnaden. Verkstaden skall inrymma betnings och målningsanläggning samt smedja och tunnplåtslageri.

Överenskommelse träffas om att leveranserna av de två första 400000 tonnarna som Livanos beställt flyttas längre fram i tiden. Vid årsskiftet är antalet anställda vid Eriksberg och Lindholmen 5500 varav 4225 arbetare.

1975 I januari medger ledningen att varvet har stora problem och att man har kontakter med staten, men vill inte bekräfta uppgifterna om 100 milj. kronor i förlust för 1974. Den 27 januari tillsätter Industridepartementet en analysgrupp som den 6 februari lämnar en första rapport till statssekr. Tony Hagström. Första veckan i februari diskuterar regeringen det allmänna läget vid varven med företrädare för EMV, GV och Kockums. Regeringen försöker pressa varven att gå med på att bilda "AB Svenska Varv" men varven vägrar. Under februari kommer EMV in i en likviditetskris. Den 21 februari skriver Industridepartementet till Tirfing och meddelar att regeringen är beredd att medverka till en rekonstruktion av EMV, eventuellt i samarbete med andra företag.

Den 24 febr. har Regeringen kallat till stor presskonferens i Gbg kl. 14.30 på hotell Europa. Här rapporteras att EMV står inför stora svårigheter med rörelseförluster som kommer att försämra soliditeten och att likviditeten är ansträngd. EMV verkar behöva ett kapitaltillskott av 700 milj kronor. Vid mötet meddelas namnen på medlemmarna i den kommission med representanter för Staten , branschen och de anställda, som skall utreda Eriksbergs problem och undersöka förutsättningarna till en långsiktig lösning. Ordförande blir Nils-Hugo Hallenborg, (Kockums). Övriga ledamöter blir Tony Hagström, Sören Mannheimer, Bo Jonas Sjölander och Ingvar Trogen (UV).

Den 10 mars garanterar Tirfing att Eriksberg samtliga ekonomiska åtaganden kommer att fullföljas under den tid kommissionen behöver för sitt arbete fram till den 30 juni 1975. Vid bolagsstämman den 6 april avgår Leif Jansson som styrelseordförande i Eriksberg och efterträds av Kristian von Sydow. Den 25 april träffas en överenskommelse mellan regeringen och Tirfing. Överenskommelsen, som offentliggörs den 29 april, innebär att Tirfing skall till Staten överlåta samtliga aktier i EMV för 1000 kr, den 1 juli 1975. För verksamhetsåret 1974 skall Tirfing lämna ett koncernbidrag om 225 milj. kronor för att täcka del i uppkomna underskott. Dessutom skall Tirfing vid EMV beställa två isförstärkta bulkfartyg till en sammanlagd summa av 237 milj. kronor samt före den 30 juni uppfylla vissa villkor beträffande avtalet med Lisnave och de italienska beställningarna. Staten skall senast den 30 juni acceptera uppgörelsen. Uppgörelsen godkännes av riksdagen den 31 maj.

Den 9 juni meddelar företagsledningen att beslut fattats om nedläggning av Lindholmens Varv 1976.

Den framtidsplan, för åren 1975-1980 som utarbetats av Eriksbergs ledning och den fackliga kommittén gemensamt och som syftar till att Eriksberg skall fortleva som eget varvsföretag presenteras i mitten av juni för varvskommissionen. Sedermera görs ett flertal utredningar inom bolaget för att bedöma möjligheterna till produktionsteknisk samverkan mellan skilda varvsföretag. Den 28 juni finner regeringen att de villkor som ställts för att staten skall kunna ta över är uppfyllda varför Ångfartygs AB Tirfing den 1 juli enligt avtalet överlåter aktierna i Eriksberg till Staten. Under de 60 år som varvet tillhört Broströms har man byggt 92 fartyg för sina ägare. Den nya styrelsen består av tio personer varav fyra representerar de anställda. Ordförande är direktör Sven Edström, Sandvik.

Den 31 augusti upprättas en likvidationsbalansräkning.

Den 17 december offentliggörs ett ramavtal mellan Industridepartementet och Salén Invest AB om samordning mellan Götaverken och Eriksberg fr o m den l juli 1976. Avtalet utgick ifrån att de svenska varvens produktion under de närmaste åren måste kraftigt reduceras. På längre sikt, sedan inneliggande order avverkats, skulle nybyggnadsverksamheten i Göteborg koncentreras till Arendal. Detta innebär i praktiken att nybyggnadsverksamheten vid Eriksberg skulle upphöra 1978.

I slutet av året är antalet anställda vid EMV c:a 1300 tjänstemän och arbetsledare och 3600 arbetare.

Nb 678, ett tankfartyg på 136100 tDW, som är leveransklart i november, kvarhålls på grund av beställarens, Karavias, insolvens.

1976 I februari läggs varvsverksamheten vid Division Lindholmen ner. Den 1 juli blir staten majoritetsägare i Götaverken och samtidigt övergår EMV som dotterbolag till Götaverken. Den 1 juli blir Eriksberg dotterbolag till Götaverken Arendal AB som av staten förvärvar samtliga Eriksbergsaktier för 1000 kr. Hans Laurin blir styrelseordförande i EMV.

Riksdagen beslutar den 28 maj att godkänna propositionen om ett jättestöd till varven, bl. a att täcka Eriksberg förluster under åren 1976-1979 med ett engångsbelopp av 859 mkr. I beslutet förutsätts också att 4700 jobb i Göteborg skall försvinna de närmaste två åren.

Sista veckan i oktober går Götaverken till regeringen och begär ett statligt stöd på 500 milj. kronor. Företaget har förlorat 576 milj. kronor mellan 1/1 1975 till 30/6 1976 och är i princip konkursmässigt. Den 29 oktober presenterar industriminister Åsling ett program som signalerade bildandet av AB Svenska Varv. Den 19 november tvingas Hans Laurin att avgå. Erland Wessberg blir ny VD i Götaverken. I samband härmed blir Lars Forsberg ny styrelseordförande i EMV och Rolf Bergstrand blir ny VD.

1977 Den 3 juni beslutar Riksdagen att bilda ett moderbolag för de statliga varven och den 22 juni bildas bolaget, "Svenska Varv AB", vid en bolagsstämma i Göteborg. Styrelseordförande i det nya bolaget blir Per Ekström, tidigare vVD på Volvo. EMV AB skall ingå i den nya koncernen som ett dotterbolag till AB Götaverken. Under året pågår ett intensivt arbete med att lösa problematiken kring den omfattande personalomflyttning som krävs för sammanläggningen av Eriksberg och Götaverken.  För att ha sysselsättning för personalen under nedtrappningen av personalen fattas beslut om att ett fartyg skall byggas i egen regi. Vid årsskiftet 1977-78 är antalet anställda c:a 2230, vilket innebär att antalet sedan årsskiftet 1975-76, reducerats med omkring 2500 personer. Försäljning och lagerhållning av reservdelar för fartygsmotorer överlåts till Götaverken Motor den 1 november. Verkstaden i Lidköping överlåts den 1 april till Calor-Celsius AB.

1978 Från den 1 jan ingår Eriksberg som ett av 14 helägda dotterbolag i Svenska Varv AB. Den 1 januari överlåts Rederi AB Ejdern till Rederi AB Zenit, ett helägt dotterbolag till Svenska Varv. Förvaltnings AB Stäven säljs och ombildas till MariTerm AB, dotterbolag till Svenska Varv Utveckling AB. EMV:s aktieinnehav i Lindholmen Motor AB och Svensk Fartygsmotor AB säljs under året till Götaverken Motor AB.

Den av riksdagen 1976 beslutade successiva avvecklingen av nybyggnadsverksamheten vid Eriksberg slutförs till stora delar under 1978. Den 22 juli levereras T/T Nai Superba, 408000 tDW, sista supertankern från EMV. I mars påbörjas det sista fartyget på Eriksberg, en produkttanker på 31600 tDW, för egen räkning. 

Nb 699, T/T Nai Superba under Älvsborgsbron, på väg ut till provtur.

De två under året levererade 409000-tonnarna var de sista enheterna i orderboken samtidigt som de var de största nybyggena i varvets historia. I april levereras, sedan det ursprungliga kontraktet hävts, Nb 678, som färdigställdes 1975, men som inte kunde levereras p g a beställarens insolvens, till en ny beställare. Under året överförs från Eriksberg till koncernens övriga bolag i Göteborg 1387 personer. Vid årsskiftet 1978-79 är omkring 500 personer fortfarande verksamma vid Eriksberg.

1979 Den 1 Jan startar ett nytt dotterbolag sin verksamhet, Götaverken Modul AB, med 275 anställda. Personalen utgörs i huvudsak av f d anställda vid EMV:s träverkstad och utrustningsplåtslageri. Den 31 mars lyder rubriken i Göteborgs Posten: "I dag går Eriksbergs Varv i graven". Den 15 juni levereras det sista nybygget från Eriksberg, Nb 708, M/T Atland, en produkttanker på 31800 tDW, till ett partrederi till lika delar ägt av Broströms Rederi AB och Rederi AB Ejdern. Därmed avslutas en drygt 105-årig skeppsbyggnadsepok vid Eriksberg. Antal anställda minskar under året, fram till den 1 september från 509 till 140 personer, de flesta genom överföring till andra bolag inom Svenska Varvs-koncernen. Under de drygt fyra åren från 1 januari 1975 till den 1 april 1979 minskade antalet arbetare vid EMV, genom överflyttningar till Götaverkens olika enheter, pensionering och avskedanden från drygt 4200 till 50 personer. En mindre styrka kommer att vara kvar för att handlägga frågor rörande Eriksbergs affärsverksamhet samt för förvaltning och underhåll av anläggningarna. Ett nytt dotterdotterbolag till Eriksberg, Projekt 80 AB, startar den 1 juli för att ta hand om övertalig personal från göteborgsvarven och söka möjligheter till varaktig placering.

Källor:

Beckholmen: Torpet

Mattson: Huset Broström

Eriksbergs pressklippsamling i Celsius Centralarkiv

Aktuellt Eriksberg-Lindholmen 1970-1974

EMV AB, Verksamhetsberättelser 1970-1979

Svensk Sjöfartstidning 1970-1979

Skeppsbyggaren 1975-1979

Varvshistoriska Föreningen i Göteborg

Bror Nilsson

Sammandrag av:

ERIKSBERGS MEKANISKA VERKSTAD 1853-1979

Krönika i tre delar

Urspungligen sammanställd av Rune Olsson  (Publicerad i årsskriften  "Varv" 1993 sidan 3 -16)

Copyright © 1995 Varvshistoriska föreningen i Göteborg (Bearbetad för Internet av BEN-SON CONSULTING). All rights reserved.
Revised: mars 29, 2016 .